Výrobné informácie

Výrobné informácie

Platná legislatíva a príslušné nariadenia regulačného úradu definujú požiadavky na zverejňovanie informácií súvisiacich so zabezpečením výroby a prevádzkou technologických zariadení. V tejto sekcii sprístupňuje Tepláreň Košice, a. s. vyhodnotenie štandardov kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri zabezpečení jeho dodávky sumarizované za kalendárny rok ako i informácie o hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení. Medzi najvyhľadávanejšie informácie zo strany projektantov patria faktor primárnej energie a faktor emisií sústavy centrálneho zásobovania teplom Košice. Technologické zariadenia prevádzkuje Tepláreň Košice, a. s. v súlade s Integrovaným povolením vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Monitoruje environmentálne aspekty výrobného procesu a informácie o dopade na životné prostredie sú sprístupnené verejnosti v tejto sekcii.