Vyhodnotenie 2021

INFORMÁCIE O VPLYVE TEKO NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA ROK 2021

I. OVZDUŠIE

Bilancia emisií znečisťujúcich látok vypustených za rok 2021: 

ZL [t]
TZL 13,320
 SO2 105,561
 NOx 215,044
 CO 52,296
 ∑Corg 8,018
 CO2 320 181

  

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií:

Zariadenie TEKO I 

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 0,3 3
 SO2 0,0 25
 NOx 76,3 100
 CO 3,8 40

 

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania HK3 (AMS)  


Zariadenie TEKO II

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 2,9 5
 SO2 99,5 180
 NOx 156,7 180
 CO 31,8 80
 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 2,9 5
 SO2 99,5 180
 NOx 156,7 180
 CO 31,8 80

 

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK4n z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK4s z automatizovaného meracieho systému (AMS)

 

II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd - priemerné hodnoty

Výustný objekt do Seligovho Jazera 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2021
 Fe  mg/l 2 0,097

 NL /105oC/

 mg/l 30 0
 pH   6,0 - 9,0

7,99

 t

 oC

28 21,4

 CHSKCR

 mg/l 35 8,2
 NEL  mg/l 0,5 0


 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2021

 BSK5

 mg/l 30 1,44
 NL  mg/l 30 7
 pH   6,0 - 9,0 7,9

 RL/550o/

 mg/l 1000 418
 CHSKCR  mg/l 70 10
 NEL  mg/l 0,4 0,005
 Fe  mg/l 2 0,095
 t  oC 28 20,5


 

Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2021
 RL/550o/  mg/l 640 437
 NL /105oC/  mg/l 40 5
 pH   6,0 - 9,0 7,83

 

 III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

Druh odpadu v tonách [t] limit / rok [t]
nebezpečný odpad 9,86   ---
ostatný odpad 14 892,14   ---

14 902   ---