Vyhodnotenie 2020

INFORMÁCIE O VPLYVE TEKO NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA ROK 2020

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL 8,309
 SO2 123,320
 NOx 225,839
 CO 49,123
 ∑Corg 8,620
 CO2 334 330

  

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií
- priemerné hodnoty za rok 2020:

 

Zariadenie TEKO I 

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 0,3 5
 SO2 0,0 35
 NOx 84,6 100
 CO 10,8 100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania HK3 (AMS)  

Protokol emisného monitorovania PK1 z automatizovaného meracieho systému (AMS)


Zariadenie TEKO II

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 5,4 20
 SO2 117,9 200
 NOx 149,6 200
 CO 19,5 250

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK4n z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK4s z automatizovaného meracieho systému (AMS)

 

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.

 

II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd - priemerné hodnoty

Výustný objekt do Seligovho Jazera 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2020
 Fe  mg/l 2 0,222

 NL /105oC/

 mg/l 30 3,0
 pH   6,0 - 9,0

8,04

 t

 oC

28 16,80

 CHSKCR

 mg/l 35 7,90
 NEL  mg/l 0,5 0,036


 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2020

 BSK5

 mg/l 30 1,59
 NL  mg/l 30 2,0
 pH   6,0 - 9,0 7,82

 RL/550o/

 mg/l 1000 391
 CHSKCR  mg/l 70 7,40
 NEL  mg/l 0,4 0,003
 Fe  mg/l 2 0,059
 t  oC 28 20,2


 

Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2020
 RL/550o/  mg/l 640 369
 NL /105oC/  mg/l 40 5,0
 pH   6,0 - 9,0 7,83

 

 III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

Druh odpadu v tonách [t] limit / rok [t]
nebezpečný odpad 4,72   ---
ostatný odpad 16 115,28   ---

16 120,00   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.