Vybrané hospodárske ukazovatele
Ukazovateľ
Merná jednotka
Plán 2016
k 31. 3. 2016
k 30. 6. 2016
k 30. 9. 2016

k 31. 12. 2016
Výroba elektrickej energie
MWh
262  550
110 523
  151 265 
179 158
 
Čistá dodávka elektrickej energie
MWh
193  080
 89 038
 118 923 
 138 588
 
Výroba tepla
MWh
801  569
337 965
436 687
 509 801
 
Predaj tepla
MWh
757  173
336 098
 426 371
  479 581
 
Tržby a výnosy celkom
EUR
72 959 315
26 288 511
39 088 425
49 827 135
 
Náklady celkom
EUR
73 953 793
20 173 247
33 948 342
47 408 111
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
EUR
-994  478
6 115 264
5 140 083
2 419 024
 
Počet zamestnancov
osoby
461
455
410
 391
 
Celková dĺžka rozvodov tepla
km
128
128
 128
 128
 
Počet spravovaných OST
ks
83
78
 81
  82
 
Inštalovaný tepelný výkon
MWt
501
501
 501
  501
 
Inštalovaný elektrický výkon
MWe
113
113
113
 113
  
Notifications