Vybrané hospodárske ukazovatele

Vybrané hospodárske ukazovatele

PLÁN A SKUTOČNOSŤ ZA ROK 2021

Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2021 k 31.3.2021 k 30.6.2021 k 30.9.2021 k 31.12.2021
Výroba elektrickej energie MWh 368 345 141 992 203 763 263 523  
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 326 279 124 490 180 669 237 089  
Výroba tepla MWh 769 450 322 627 435 995 499 279  
Predaj tepla MWh 726 655 320 730 435 665 486 964  
Tržby a výnosy celkom EUR 83 098 898 31 097 791 47 015 966 62 701 594  
Náklady celkom EUR 77 013 338 24 569 056 41 319 619 55 482 858  
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR 6 085 560 6 528 734 5 696 347 7 218 736  
Výsledok hospodárenia po zdanení EUR 4 057 593 6 528 734 5 696 347 7 218 736  
Počet zamestnancov osoby 334 335 310 308  
Celková dĺžka rozvodov tepla km 131 130 130 130  
Počet spravovaných OST ks 93 92 92 92  
Inštalovaný tepelný výkon MWt 542 542 542 542  
Inštalovaný elektrický výkon MWe 104 104 104 104

 

 

 

PLÁN A SKUTOČNOSŤ ZA ROK 2020

Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2020 k 31.3.2020 k 30.6.2020 k 30.9.2020 k 31.12.2020
Výroba elektrickej energie MWh 429 760 145 879 203 696 260 773 378 854
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 382 993 128 155 180 282 233 643 337 532
Výroba tepla MWh 787 264 320 062 417 935 477 458 729 275
Predaj tepla MWh 755 276 316 279 413 128 461 400 711 205
Tržby a výnosy celkom EUR 92 865 272 30 716 798 47 882 771 61 363 852 87 409 449
Náklady celkom EUR 89 357 842 21 604 177 41 199 959 55 656 312 79 436 843
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR 3 507 430 9 112 621 6 682 812 5 707 540 7 972 606
Výsledok hospodárenia po zdanení EUR 2 020 870 9 112 621 6 682 812 5 707 540 6 166 232
Počet zamestnancov osoby 365 363 360 350 339
Celková dĺžka rozvodov tepla km 133 132 132 132 130
Počet spravovaných OST ks 92 90 91 91 91
Inštalovaný tepelný výkon MWt 647 651 543 542 542
Inštalovaný elektrický výkon MWe 104 104 104 104

104

 

 

Komentár k hodnoteniu výsledkov hospodárenia spoločnosti za príslušný rok, účtovná závierka a správa nezávislého audítora sú súčasťou výročnej správy. Prehľad výročných správ spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. nájdete v sekcii Výročné správy.