Všeobecné zmluvné podmienky K ZMLUVE O DODÁVKE A ODBERE TEPLA

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o dodávke a odbere tepla od spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. (ďalej len „všeobecné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke a odbere tepla (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi spoločnosťou Tepláreň Košice, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO 36 211 541, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1204/V, ako dodávateľom (ďalej len „dodávateľ“) a odberateľom bližšie špecifikovaným v zmluve (ďalej len „odberateľ“).

1.2 Dodávateľ má postavenie výrobcu tepla a dodávateľa podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

1.3 Obsah zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom je určovaný zmluvou a všetkými jej prílohami, vrátane týchto všeobecných podmienok. Pokiaľ z kontextu nevyplýva opak, odkaz na zmluvu zahŕňa aj odkaz na všetky jej prílohy, vrátane týchto všeobecných podmienok.

1.4 Predmetom zmluvy je dodávka a odber tepla, a prípadne aj nevráteného teplonosného média a pitnej vody v teplej úžitkovej vode (ďalej len „pitná voda“) v rozsahu stanovenom v zmluve pre zmluvne dohodnutý odber tepla zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) Košice (ďalej len „sústava tepelných zariadení dodávateľa“) do odberného miesta odberateľa, ktoré je špecifikované v zmluve (ďalej len „odberné miesto“). Teplo je podľa určenia v zmluve dodávané na vykurovanie (ÚK), na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV), pre vzduchotechniku (VZT), technológie alebo na chladenie (ďalej len „teplo“). Teplonosným médiom je horúca voda alebo para podľa špecifikácie v zmluve (ďalej len „médium“). Podľa umiestnenia odberného miesta vo vzťahu k sústave tepelných zariadení dodávateľa je odberné miesto zaradené do kategórie A (na výstupe z tepelného zdroja), B (na výstupe z primárnych rozvodov), C (na výstupe z odovzdávacej stanice tepla) alebo D (na výstupe zo sekundárnych rozvodov).

>> celý dokument

Notifications