Vrcholový manažment

Omrvinkové navigácie

Vrcholový manažment

Vrcholový manažment spoločnosti tvoria generálny riaditeľ a traja riaditelia úsekov.

Úsek generálneho riaditeľa, výrobný úsek, technicko-obchodný úsek a finančný úsek zabezpečujú riadenie procesov a činností vyplývajúcich z predmetu činnosti.

Ing. Milan Habán
riaditeľ závodu MHTH Košice
životopis

Doterajšie zamestnanie - Tepláreň Košice, a. s.:

2022 -            riaditeľ závodu MHTH Košice

2007 -  2020  riaditeľ výrobného úseku
1997 - 2006   vedúci oddelenia prevádzky kotolne a 1. zástupca vedúceho HVB
1991 - 1996   zmenový inžinier
1988 - 1991   absolventská prax - hlavný výrobný blok

Vzdelanie: 
1984 - 1988   Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, odbor Strojárska technológia
1983 - 1984   Technická univerzita Košice, Elektrotechnická fakulta
1979 - 1983   SPŠ elektrotechnická Košice, odbor Meracia a automatizačná technika

Cudzie jazyky: anglický jazyk - pasívne, ruský jazyk - pasívne

 

2020 - do 30. 4. 2022   predseda a člen predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. a nástupnickej organizácie MH Manažment, a.s.

2012 - 2014   člen predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.

Ing. Róbert Kisiday
manažér výroby
životopis
Ing. Lenka Smreková, FCCA
riaditeľka finančného úseku

Vrcholový manažment spoločnosti je splnomocnený na:

 • výkonné riadenie procesov a činností vyplývajúcich z premetu činnosti spoločnosti, ak tieto nie sú vyhradené do pôsobnosti Predstavenstva, Dozornej rady, alebo Valného zhromaždenia,
 • uzatváranie zmlúv súvisiacich s obchodnou činnosťou spoločnosti v nadväznosti na obchodnú politiku prijatú Predstavenstvom v súlade s platnými predpismi a v zmysle podpisových oprávnení,
 • vydávanie dokumentácie riadenia 
 • vytváranie poradných orgánov v zmysle Organizačného poriadku spoločnosti.
 • Podmienky pracovného pomeru generálneho riaditeľa, ktorý je zároveň aj predsedom predstavenstva spoločnosti stanovil Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 100 svojím rozhodnutím dňa 8. 8. 2012. 
 • Podľa takto uzatvorenej pracovnej zmluvy patrí generálnemu riaditeľovi, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva mesačná základná mzda a pohyblivá zložka mzdy. 
 • Pre vyplatenie pohyblivej zložky mzdy sú v pracovnej zmluve stanovené pravidlá: Ak zamestnávateľ splní vopred schválený plánovaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, určený podľa riadnej účtovnej závierky schválený valným zhromaždením spoločnosti a overenej audítorom podľa zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, je zamestnávateľ oprávnený rozhodnúť o vyplatený tzv. pohyblivej zložky mzdy maximálne do výšky 50% zo sumy zodpovedajúcej súčtu súm základnej mzdy za obdobie kalendárneho roka.
 • Okrem toho sa na generálneho riaditeľa, ktorý popri pracovnom pomere vykonáva funkciu predsedu predstavenstva, nevzťahujú pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dohodnuté v podnikovej kolektívnej zmluve; prvá veta sa nevzťahuje na pracovný čas, odpočinok a dovolenku, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu materstva, rodičov a mladistvých a na podmienky stravovania. 
 • Ďalej sa na generálneho riaditeľa, ktorý popri pracovnom pomere vykonáva funkciu predsedu predstavenstva nevzťahujú akékoľvek interné alebo vnútropodnikové dokumenty, smernice alebo predpisy zamestnávateľa, bez ohľadu na ich označenie, ktoré upravujú mzdové podmienky, najmä základnú mzdu a/alebo pohyblivú zložku mzdy, odmenu alebo akéhokoľvek ďalšie mzdové zvýhodnenia zamestnanca, bez ohľadu na ich označenie.

Z titulu svojej funkcie realizuje generálny riaditeľ vykonávajúci súčasne funkciu predsedu predstavenstva domáce i zahraničné služobné cesty.

PREHĽAD ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CIEST

V roku 2020 generálny riaditeľ vykonávajúci súčasne funkciu predsedu predstavenstva nerealizoval žiadnu zahraničnú pracovnú cestu.

PREHĽAD PRACOVNÝCH CIEST NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zo služobných ciest na území SR, najväčší podiel tvoria služobné cesty do Bratislavy, kde predseda predstavenstva TEKO, a. s. pravidelne realizuje rokovania s týmito organizáciami a inštitúciami: MH Manažment, a.s., Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská inovačná a energetická agentúra, predstaviteľmi teplárenských spoločností a záujmových združení (Slovenský zväz výrobcov tepla, Asociácia výrobcov tepla), zástupcami financujúcich bánk a podľa potreby s ďalšími partnermi. 

 • Ročná odmena nie je zaručená zložka mzdy.
 • Ročná odmena sa stanoví percentuálnou sadzbou k základni, ktorou je súčet základných mesačných miezd zamestnanca za príslušný kalendárny rok.
 • Poskytovanie ročnej odmeny sa viaže na splnenie vopred schválených výsledkov hospodárenia spoločnosti za príslušný kalendárny rok.
 • Ročná odmena záloha: Predstavenstvo TEKO, a. s. je oprávnené rozhodnúť o vyplatení zálohy na ročnú odmenu maximálne do výšky 50% očakávanej ročnej odmeny, a to v prípade, ak podľa správy o výsledku hospodárenia za obdobie 1-12 kalendárneho roka spoločnosť plní vopred schválený plánovaný hospodársky výsledok. 
 • Ak spoločnosť splní vopred schválený plánovaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, určený podľa riadnej účtovnej závierky spoločnosti schválenej valným zhromaždením a overenej audítorom je Predstavenstvo TEKO, a. s. oprávnené rozhodnúť o vyplatení ročnej odmeny za kalendárny rok. 
 • Ročná odmena doplatok: V prípade, ak zamestnancovi vznikne nárok na vyplatenie ročnej odmeny za kalendárny rok, od sumy ročnej odmeny za kalendárny rok sa odpočíta suma vyplatenej zálohy.
 • Ročná odmena je splatná v najbližšom výplatnom termíne po jej schválení.