Valné zhromaždenie

Omrvinkové navigácie

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie  je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého akcionári uplatňujú svoje práva v spoločnosti. Jeho pôsobnosť upravujú Stanovy spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s. Valné zhromaždenie je povinné zvolať predstavenstvo spoločnosti najmenej raz za rok. Jediným akcionárom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. je MH Manažment, a. s.

 

V roku 2022 jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia súhlasil s navrhovaným postupom predstavenstva na zvolanie riadneho valného zhromaždenia mimo režimu čl. VII bodu 8 Stanov spoločnosti. Podľa čl. VII bodu 9 Stanov spoločnosti boli akcionárovi predložené na posúdenie tieto materiály:

Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku

Správa audítora k riadne individuálnej účtovnej závierke za rok 2021

Riadna individuálna účtovna závierka zostavená k 31. 12. 2021 a návrh na rozdelenie zisku rok 2021

 

Jediný akcionár prerokoval a rozhodnutím jediného akcionára schválil predložené materiály dňa 8. apríla 2022.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí predovšetkým:

  • zmena stanov,
  • voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva,
  • voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
  • schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
  • schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
  • schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom predstavenstva a rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva,
  • schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
  • schválenie a odvolanie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy,
  • schválenie podmienok pracovného pomeru podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce, vrátane schválenia návrhu znenia pracovných zmlúv a ich zmien, a to u zamestnancov, ktorí sú zároveň aj vo funkcii člena štatutárneho orgánu spoločnosti,
  • schválenie obstarania poistenia hradeného spoločnosťou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva, resp. dozornej rady