Výhody pripojenia na sústavu centrálneho zásobovania teplom (CZT) v Košiciach

Cena

  • Tepláreň Košice, a. s. dlhodobo ponúka jednu z najnižších cien za dodávky tepla na Slovensku.
  • V prípade nových objektov sú investičné náklady na vybudovanie odovzdávacích staníc tepla (OST) napojených na sústavu CZT často nižšie v porovnaní napr. s nákladmi na výstavbu a prevádzkovanie plynových kotolní a ich príslušenstva.
  • Naša spoločnosť je zároveň otvorená rokovaniam o prevzatí do správy alebo dlhodobého nájmu primárnej prípojky a OST.

Pohodlie a komplexné služby

  • Pri prevzatí OST a primárnej prípojky do správy alebo dlhodobého nájmu zároveň prevezmeme všetky povinnosti súvisiace s prevádzkou, vrátane rekonštrukcie OST v budúcnosti.
  • Pri CZT si zákazník nemusí zabezpečovať servis, údržbu a obsluhu vykurovacieho zdroja, ani objednávanie plynu či uhlia.

Spoľahlivosť a bezpečnosť

  • Takmer všetky OST v našej správe sú diaľkovo monitorované dispečingom teplárenskej sústavy. Vykonávame nepretržitú kontrolu nami servisovaných OST formou pochôdzok, prípadné poruchy bez odkladu odstraňujeme nepretržitou 24-hodinovou poruchovou službou.
  • Máme zakomponované všetky technické prvky, vďaka ktorým dokážeme dodávať teplo a teplú úžitkovú vodu nepretržite podľa požiadaviek odberateľov.
  • Pravidelne vykonávame revízie a skúšky zariadení, zabezpečujeme atesty o hospodárnej prevádzke, dbáme na bezpečnosť pri práci a ďalšie normatívne predpisy, ktoré nám vyplývajú z legislatívy.

Ekológia

  • V porovnaní s individuálnymi zdrojmi má CZT nainštalované viaceré zariadenia, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia.
  • K znižovaniu emisií na území mesta Košíc spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. výrazne prispieva aj kombinovaným spôsobom výroby tepla a elektrickej energie (tzv. metóda KVET).
Notifications