Technické podmienky dodávky tepla zo sústavy tepelných zariadení spoločnosti TEKO, a. s.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1.1 Tieto technické podmienky dodávky tepla zo sústavy tepelných zariadení spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. (ďalej len „technické podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke a odber tepla (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi spoločnosťou Tepláreň Košice, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO 36 211 541, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1204/V, ako dodávateľom (ďalej len „dodávateľ“) a odberateľom bližšie špecifikovaným v zmluve (ďalej len „odberateľ“).

1.2 Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, podrobnosti o dodávkach tepla stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla, v znení neskorších predpisov, a vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktorými sa zmluvné strany zaväzujú riadiť.

1.3 Na odberateľa sa vzťahujú články 2 až 5 týchto technických podmienok, pokiaľ ide o dodávku tepla na výstupe z tepelného zdroja alebo z primárnych rozvodov, a články 6 a 7 týchto technických podmienok, pokiaľ ide o dodávku tepla na výstupe z odovzdávacej stanice tepla (ďalej len „OST“) alebo zo sekundárnych rozvodov. Prípadné teplo na výrobu chladu zabezpečuje dodávateľ v súlade so zmluvou.

1.4 Pre odberateľa je záväzný dispečerský poriadok sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) Košice vydaný dodávateľom, ktorý je publikovaný na webovom sídle dodávateľa a tu >>
 

 >> celý dokument 

Notifications