Systém manažérstva BOZP

Systém manažérstva BOZP

Systém manažérstva BOZP zodpovedá, že organizácia vyhovie všetkým zákonným i ostatným požiadavkám na BOZP. Základom tohto systému je stanovenie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá jasne definuje celkové ciele na úseku BOZP, predstavuje záväzok manažmentu zvyšovať úroveň zabezpečenia BOZP v organizácii a budovať prax BOZP tak, aby bola v rovnováhe so sociálno-ekonomickými požiadavkami.