Súťaže podľa interných pokynov

SÚŤAŽE USKUTOČŇOVANÉ PODĽA INTERNÝCH POKYNOV

Zákazky s predpokladanou hodnotou zákazky od 88 600 do finančného limitu pre nadlimitné zákazky, t.j. do 443 000 € (v prípade tovarov a služieb) a do 5 548 000 € (v prípade stavebných prác) realizuje TEKO, a. s.najmä formou súťaží podľa interných pokynov. Súťažné podklady podliehajú schváleniu predstavenstva spoločnosti. Priebeh súťaže sa riadi schválenými súťažnými podkladmi a spoločnosť informuje účastníkov obstarávania podľa pravidiel, ktoré sú každému účastníkovi obstarávania poskytnuté.  Tie obsahujú všetky informácie ako sú postupy pri žiadosti o vysvetľovanie súťažných ponúk, doručovanie ponúk, spôsoby vyhodnocovania, termíny a kontakty nevyhnutné pre spracovanie a predloženie ponúk zo strany účastníka. 

 

Prehľad vyhlásených obstarávaní podľa interných pokynov v roku 2019

Predmet obstarávania dátum vyhlásenia obstarávania termín na predloženie ponuky stav riešenia
Zabezpečenie rekreačných poukazov, stravných lístkov a darčekových poukážok 29.1.2019 12.2.2019 v procese vyhodnocovania ponúk
Demontáž starých, dodávka a montáž nových náhradných vložiek katalyzátora DeNOx na kotol PK4s 12.2.2019 4.3.2019 v procese realizácie obstarávania

 

Prehľad zrealizovaných obstarávaní podľa interných pokynov v roku 2019

Predmet obstarávania dátum vyhlásenia obstarávania termín ukončenia obstarávania

elektronická aukcia

víťaz obstarávania číslo zmluvy
Stavebné práce v TEKO, a. s. 18.12.2018 12.2.2019 áno

MULLDEX s.r.o

46002065