Protikorupčná politika

Protikorupčná politika

V súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov a strategickým  rozhodnutím výkonného manažmentu a predstavenstva akciovej spoločnosti bola v januári 2020 schválená Protikorupčná politika TEKO, a. s. a prijaté rozhodnutie o rozšírení integrovaného systému manažérstva o certifikáciu podľa normy STN ISO 37001:2019.

 

Protikorupčný program spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti  a zamestnanci sú s týmto dokumentom preukázateľne oboznámení. 

Účelom protikorupčnej politiky je zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii a zohľadňovať pritom súčasnú dynamiku korupčných javov, podmienok a príležitostí, vznik nových korupčných situácií, identifikované korupčné riziká a príčiny korupcie. Predstavuje orientačný základ pre vypracovanie a zdokonaľovanie protikorupčných opatrení a stratégií. 

 

ZÁSADY PROTIKORUPČNEJ POLITIKY

 • ZÁSADA PREVENCIE
 • ZÁSADA PROFESIONALITY A POCTIVÉHO OBCHODNÉHO STYKU
 • ZÁSADA ZÁKONNOSTI
 • ZÁSADA NEDISKRIMINÁCIE
 • ZÁSADA KONTROLY VNÚTORNÝCH PROCESOV
 • ZÁSADA TRANSPARENTNOSTI

CIELE PROTIKORUPČNEJ POLITIKY

 • Na základe posúdenia a pravidelného vyhodnocovania identifikovaných korupčných rizík zaviesť opatrenia na elimináciu možností vzniku a existencie korupčného rizika  vo všetkých oblastiach fungovania a procesoch rozhodovania spoločnosti,
 • Zabezpečiť funkčný systém kontroly a odhaľovania korupčných činností,
 • Vytvoriť podmienky pre účinné a bezpečné oznamovanie podozrení z protispoločenskej činnosti, a systém vybavovania prijatých oznámení a podnetov,
 • Zaviesť systém monitorovania účinnosti a efektívnosti implementácie protikorupčnej politiky v spoločnosti,
 • Presadiť silnú kultúru integrity a vytvoriť prostredie, ktoré otvorene odmieta korupčné konanie,
 • Zvyšovať povedomie zamestnancov o korupcii a ochrane jej oznamovateľov v záujme posilňovania ich protikorupčného správania.

 

PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA

Priorita 1: Zaviesť a udržiavať efektívny systém manažérstva proti korupcii
Priorita 2: Vytvárať a neustále zlepšovať protikorupčné prostredie 

 

Monitorovanie a hodnotenie účinnosti a efektívnosti bude vykonávané 1 x ročne do 31. decembra príslušného kalendárneho roku, pričom z výsledkov bude vypracovaný písomný dokument „Vyhodnotenie účinnosti Protikorupčného programu a plnenia prijatých protikorupčných opatrení“, ktorý bude podkladom pre pravidelnú aktualizáciu protikorupčného programu a prijatie ďalších protikorupčných opatrení na zlepšovanie tohto programu.