Podpora projektov humanitárneho, sociálneho a charitatívneho charakteru

Myšlienka humanitnej pomoci a finančnej podpory organizáciám, zdravotne a sociálne znevýhodneným jednotlivcom sprevádza Tepláreň Košice, a. s. už dlhé roky. TEKO každoročne podporuje projekty so zameraním na humanitárnu, sociálnu a charitatívnu oblasť. Nakoľko TEKO sídli v Košiciach, uprednostňuje práve Košičanov pri schvaľovaní predložených žiadostí. Každoročný objem finančných prostriedkov určený na dary umožňuje spoločnosti podporiť hlavne individuálnych žiadateľov o finančné a vecné dary, ktorých cieľom je skvalitnenie života telesne či mentálne postihnutých ľudí. V menšom rozsahu podporuje TEKO aj finančne menej náročné projekty škôl, občianskych združení a neziskových organizácií.

O použití finančných prostriedkov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti jeden krát za kalendárny štvrťrok na základe výsledkov hospodárenia. Po schválení finančnej podpory uzavrie s individuálnym žiadateľom či podporenou organizáciou darovaciu zmluvu. Spoločnosť požaduje zdokladovanie použitia finančného príspevku.

V prípade záujmu o finančnú podporu adresujte žiadosť o podporu s vymedzením účelu použitia prostriedkov na adresu spoločnosti resp. e-mailom na adresu: info@teko.sk.

    

                                Zbierka pre DD Sečovce                    Darovanie krvi                     Svetový deň vody 

Notifications