Projekty ekologizácie

Projekty ekologizácie

Náhrada technológie TEKO I (2017 - 2019)

Vybudovanie plynových motorov ako náhrada za dožívajúce technologické zariadenia TEKO I. Štyri motory budú zabezpečovať produkciu elektriny a tepla podľa potrieb s možnosťou rýchleho nábehu do prevádzky pre poskytovanie podporných služieb a potreby dodávky do horúcovodnej siete a elektrizačnej sústavy.

20. 11. 2019 za účasti ministra hospodárstva Petra Žigu dielo slávnostne uvedené do prevádzky.

Pre zaistenie plného súladu s predpismi na ochranu čistoty ovzdušia a dodržanie emisných limitov platných podľa smernice 2010/75/EU o priemyselných emisiách od 1. januára 2016 realizovala Tepláreň Košice, a. s. v období rokov 2005 až 2015 projekty ekologizácie v celkovej výške 125 miliónov eur. Vďaka týmto projektom sa zaradila medzi ekologicky najčistejšie prevádzky tohto druhu na Slovensku.

Súčasne bola tepláreň nútená k 31.12.2015 odstaviť časť technológie TEKO I, konkrétne parný kotol PK2. Súčasťou technológie TEKO I je aj turbogenerátor TG1, ktorý je v súčasnosti na hranici svojej životnosti a v blízkej budúcnosti bude nutné TG1 odstaviť z prevádzky. Odstavením týchto technologických celkov vznikla Teplárni Košice potreba výstavby technológie, ktorá nahradí výpadok kapacity na výrobu tepelnej energie a elektrickej energie.

Tepláreň Košice, a.s. realizovala obstarávanie pre investičnú akciu „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO I“, ktorej cieľom je:
· zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú a ekonomicky dostupnú dodávku tepla pre odberateľov tepla v meste Košice,
· znížiť emisie,
· zvýšiť energetickú efektívnosť,
· zvýšiť účinnosť v rámci vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla,
· zabezpečiť poskytovanie podporných služieb voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.

Predmetom investičného zámeru je vybudovanie plynových piestových kogeneračných motorov. V rámci riešenia budú osadené 4 plynové motory s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom max. 4 x 10,5 MWe a tepelným výkonom max. 4 x 10,5 MWt. Plynové motory budú zabezpečovať produkciu elektriny a tepla podľa potrieb teplárne s možnosťou rýchleho nábehu do prevádzky pre poskytovanie podporných služieb a potreby dodávky do horúcovodnej siete a elektrizačnej sústavy, a to v režime kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).

Vplyvom inštalácie a prevádzky 4 plynových motorov sa síce zvýši spotreba plynu, ale zároveň poklesne spotreba uhlia o 30 %, čo je z hľadiska produkovaných emisií priaznivá skutočnosť. Plynové motory budú prevádzkované tak, aby bolo hospodárne využité primárne palivo a aby boli splnené parametre vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Predmetnú investičnú akciu začalo TEKO, a. s. plánovať v roku 2014, kedy boli začaté práce na príprave projektovej dokumentácie pre plynové motory. Projekt bol vypracovaný v roku 2015, následne TEKO, a. s. požiadalo Ministerstvo hospodárstva SR o vydanie Osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia a o vydanie Osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky pre predmetnú investičnú akciu.

Osvedčenie bolo Ministerstvom hospodárstva SR vydané dňa 8.9.2015 a právoplatnosť nadobudlo dňa 29.9.2015. Súbežne, v roku 2015 TEKO, a. s. požiadalo Slovenskú inšpekciu životného prostredia o zmenu Integrovaného povolenia podľa zákona č 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). Integrované povolenie je špecializovaným stavebným povolením, integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa určujú podmienky vykonávania činností v prevádzkach a povoľujú nové prevádzky s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia a jeho zložiek a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia. Rozhodnutie o zmene IPKZ bolo vydané dňa 14.3.2016 a je právoplatné dňom 1.4.2016.

Po spracovaní projektovej dokumentácie, získaní Osvedčenia MH SR a rozhodnutí o zmene IPKZ pristúpila Tepláreň Košice, a. s. k otázke zabezpečenia financovania projektu.

Vo veci predloženia ponúk na financovanie predmetného projektu oslovila Tepláreň Košice, a. s. v 1. kole 15 renomovaných bankových inštitúcií pôsobiacich na trhu v SR, v tom 3 banky, ktoré spoločnosť TEKO, a. s. už financujú a 12 nových bánk. Štyri banky predložili ponuku v požadovanom rozsahu, desať bánk ponuku nepredložilo a jedna spoločnosť predložila ponuku na financovanie projektu len v čiastočnej výške.
V rámci 2. kola oslovila spoločnosť TEKO, a. s. už len 5 bankových inštitúcií, ktoré predložili ponuku aj v 1. kole. Štyri banky predložili indikatívnu ponuku v požadovanom rozsahu a jedna banka opäť predložila ponuku  na financovanie projektu len v čiastočnej výške.

Na základe predložených ponúk a ich vyhodnotenia, najlepšiu ponuku predložila spoločnosť Tatra banka, a.s.

Obstarávateľ Tepláreň Košice, a. s. postupoval pri zadávaní nadlimitnej zákazky pre predmet „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO I“ ako obstarávateľ postupom podľa tretej hlavy zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejná súťaž „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO I“ bola schválená v Predstavenstve spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. a v Dozornej rade spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. dňa 20. 2 2017.
Tepláreň Košice, a. s. vyhlásila verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zverejnením oznámenia  o  vyhlásení  verejného obstarávania v Úradnom  vestníku  ES č. S 039 pod značkou 2017/S 039-071434 dňa 24. 02. 2017 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 41/2017 pod značkou 2403 - MSP dňa 27. 02. 2017. Súťažné podklady k predmetnej zákazke boli zverejnené od 24. 2. 2017 na profile Obstarávateľa zriadenom na elektronickom úložisku ÚVO a boli tak dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov.

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 12. 04. 2017 o 14.00 hod.
V lehote na predkladanie ponúk boli obstarávateľovi doručené ponuky troch uchádzačov. Predložené ponuky boli vyhodnocované z hľadiska splnenia podmienok účasti a následne aj z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Všetky tri ponuky splnili podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky. Žiaden z uchádzačov nebol obstarávateľom vylúčený. Následne jeden uchádzač však nepredĺžil lehotu viazanosti svojej ponuky.

Do elektronickej aukcie boli vyzvaní dvaja uchádzači. Elektronická aukcia sa uskutočnila v súlade s § 54 ZoVO (začiatok aukčného kola: dňa 16. 11. 2017 o 10:00h.), využitím certifikovaného systému slúžiaceho na uskutočnenie elektronickej aukcie PROEBIZ, verzia systému 3.4. Žiadna z predložených ponúk nebola vylúčená z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky. Ani jedna ponuka neprevyšovala predpokladanú hodnotu zákazky.

Víťazom obstarávania sa stala spoločnosť ENERGYCO, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, IČO: 36194824, s ktorou bola dňa 6. februára 2018 uzatvorená zmluva. Cena za dielo a cena za 60-mesačnú podporu nepresiahne sumu 45 382 358,40 EUR. Zmluva nadobudla účinnosť 7. februára 2018, po tom, ako bola spolu s prílohami zverejnená v Centrálnom registri zmlúv SR.

Ukončenie prevádzky zariadení PK2 a HK3 (2015)

Ukončenie prechodného režimu 20 000 hodín pre prevádzku parného kotla PK2 a horúcovodného kotla HK3 do 31.12.2015.

 

Zásadná zmena výrobného procesu - rekonštrukcia a denitrifikácia kotla PK4s (2014 - 2015)

Projekt spočíva v realizácii katalytickej denitrifikácie spalín na báze keramických katalyzátorov a aktívneho činiteľa amoniaku a zavedení spalín do odsírovacieho zariadenia. S tým bola spojená úprava nosnej konštrukcie kotla a základov a náhrada rotačného ohrievača vzduchu rúrkovým. 

 

Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín (2013 - 2015)

Projekt spočíva v realizácii katalytickej denitrifikácie spalín na báze keramických katalyzátorov a aktívneho činiteľa amoniaku a realizácii odsírovacieho zariadenia. Pre odsírenie bola použitá tzv. polosuchá metóda odsírenia, ako sorbent je používané pálené vápno CaO. Zníženie obsahu tuhých znečisťujúcich látok v spalinách je zabezpečené v prvom stupni elektrostatickými odlučovačmi a v druhom stupni látkovými filtrami, ktoré sú súčasťou technológie odsírenia. 

 

Rekonštrukcia kotla PK4 (2011 - 2014)

Parný kotol PK4 bol rekonštruovaný na dostupnejšie a lacnejšie uhlie, ktoré umožnilo zmeniť výtavný režim spaľovania uhoľného prášku na granulačný, s čím je spojený aj nižší nedopal v popolovinách a nižšia tvorba oxidu dusíka v spaľovacej komore. 

 

Ekologizácia parného kotla TEKO, a. s. (2009 - 2014)  

Zabezpečila sa ekologická prevádzka spaľovania zemného plynu a vyvedenie spalín do komína TEKO I. Uvedeným kotlom bol nahradený technicky zastaralý horúcovodný kotol HK4.