Predstavenstvo

Omrvinkové navigácie

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť pred tretími osobami. Predstavenstvo má troch členov. Predsedu predstavenstva menuje akcionár.

Postavenie, pôsobnosť, zásady činnosti a rokovania predstavenstva vymedzuje Rokovací poriadok Predstavenstva MH Teplárenský holding, a. s.

 

S účinnosťou od 1. mája 2022 došlo ku fúzii spoločnosti s ďalšími piatimi štátnymi teplárňami a vytvorili MH Teplárenský holding, a.s. so sídlom v Bratislave.

Predstavenstva MH Teplárenského holdingu, a. s. pracuje v zložení: Ing. Marcel Vrátný (predseda a člen predstavenstva), Ing. Lenka Smreková, FCCA (člen predstavenstva) a Ing. Vojtech Červenka (člen predstavenstva).

Ing. Marcel Vrátný
predseda a člen predstavenstva
Ing. Lenka Smreková, FCCA
člen predstavenstva
Ing. Vojtech Červenka
člen predstavenstva

KONANIE ZA SPOLOČNOSŤ

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti.

 

Predstavenstvo najmä: 

 • vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 • vykonáva zamestnávateľské práva,
 • zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie,
 • vykonáva rozhodnutia jediného akcionára a uznesenia valného zhromaždenia,
 • vypracováva Obchodno-finančný plán v súlade so stratégiou rozvoja podnikania teplárenských spoločností (MH teplárenský holding) na najbližší finančný rok, 
 • predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie Obchodno-finančný plán na nasledujúci finančný rok,  
 • informuje jediného akcionára na jeho žiadosť alebo pokyn - o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti, - o plnení Obchodno-finančného plánu bežného roka,
 • informuje valné zhromaždenie a dozornú radu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok.

Pôsobnosť a postavenie predstavenstva je upravené stanovami a rokovacím poriadkom predstavenstva. 
 

 • Členovia Predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. majú uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 3 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a čl. X bod 16 stanov spoločnosti.
 • Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi členom predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. a touto spoločnosťou, pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti.
 • Podľa tejto zmluvy sa člen predstavenstva zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony súvisiace s výkonom funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to v mene spoločnosti a na jej účet. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za to odmenu dohodnutú v tejto zmluve.
 • Odmena za výkon funkcie predsedu predstavenstva je vyplácaná mesačne v sume 1.161,79 EUR. Člen predstavenstva poberá mesačnú odmenu vo výške 929,43 EUR.