Predaj a prenájom majetku

PREDAJ MAJETKU

Predaje a prenájmy majetku spoločnosti sú ojedinelými úkonmi so svojimi špecifikami podľa druhu a spôsobu využitia majetku. Ku každému návrhu na vyradenie z majetku formou predaja sa pristupuje individuálne, pri dodržaní zásad schvaľovacieho procesu.

 

SCHVAĽOVACÍ PROCES PRI PREDAJI MAJETKU

Návrhy na odpredaj majetku sú predkladané na prerokovanie vedeniu spoločnosti na základe odporúčania vyradzovacej a likvidačnej komisie, ktorá je poradným orgánom generálneho riaditeľa. Odpredaj majetku prechádza procesom schvaľovania v závislosti od druhu a hodnoty majetku.

1. VEDENIE SPOLOČNOSTI

Rozhoduje o forme odpredaja drobného hmotného majetku. Ponuka na odpredaj majetku zverejnená na webovom sídle spoločnosti a odoslaná na dostupné e-mailové adresy z adresára kontaktov odboru zásobovania. Cena odpredávaného majetku je určená na základe súdno-znaleckej ceny resp. je stanovená oddelením cenotvorby na základe porovnania trhových cien. Odpredaj je realizovaný formou elektronickej aukcie resp. dražby.

Vyradené motorové vozidlá sú ponúkané na odpredaj prednostne zamestnancom spoločnosti, ponuka je zverejňovaná na intranete spoločnosti a vývesných plochách. Odpredaj je realizovaný formou elektronickej aukcie resp. dražby.


2. PREDSTAVENSTVO

Rozhoduje o odpredaji resp. darovaní vyradenej výpočtovej techniky na základe doručených žiadostí. Ponuky na bezodplatné darovanie vyradenej výpočtovej ponuky budú v aktuálnom čase zverejnené na webovom sídle spoločnosti.
Posledné darovanie vyradenej techniky realizované v júli 2014, plán najbližšieho vyradzovania a následného darovania PC techniky je podmienené nákupom novej techniky – predpoklad je v roku 2021.

3. PREDSTAVENSTVO - DOZORNÁ RADA - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle stanov spoločnosti (čl. XIX Obmedzenia pri nakladaní s majetkom body e) a f) stanov) sa predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia vyžaduje pri

  • prevodoch vlastníctva k nehnuteľnému majetku pri predaji nehnuteľností,
  • prevodoch vlastníctva k hnuteľnému majetku nad 10.000 € účtovnej hodnoty v jednotlivom prípade s tým, že všetky prevody hnuteľného majetku nad 3.500 € účtovnej hodnoty v jednotlivom prípade podliehajú kontrole dozornou radou z hľadiska opodstatnenosti a efektívnosti prevodu.

 

 

 AKTUÁLNE PONUKY NA ODPREDAJ MAJETKU 

Predmet obstarávania dátum zverejnenia dátum  predloženia ponuky Bližšie informácie /kontakt: Stav vybavenia
-        

 

PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH ODPREDAJOV MAJETKU V ROKU 2021

Predmet Parametre Spôsob zverejnenia Forma odredaja  Cena (v € s DPH) zmluva
Volkswagen Caddy Kombi

 

rok výroby 2013, najazdených 184 245 km

odpredaj zamestnancom - vývesné plochy a intranet dražba     3300     40001305

Škoda Octavia Combi

rok výroby 2007    TEKO, najazdených 218 932 km  odpredaj zamestnancom - vývesné plochy a intranet dražba   2555 40001307
Škoda Superb rok výroby 2013, najazdených 308 494 km odpredaj zamestnancom - vývesné plochy a intranet dražba   4445   40001307

 

PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH ODPREDAJOV MAJETKU V ROKU 2018

Predmet Parametre Spôsob zverejnenia Forma odredaja  Cena (v € s DPH) zmluva

VW Transporter

rok výroby 2001, najazdených 173 379 km TEKO intranet/vývesné plochy – odpredaj zamestnancom dražba 1100 40001238

Avia A31.1 L valníková

rok výroby 1991, najazdených 209 970 km, nutná oprava TEKO intranet/vývesné plochy – odpredaj zamestnancom 1 záujemca – cena stanovená znaleckým posudkom 262 40001239

Karosa CAS K 25

rok výroby 1992, najazdených 25 953 km, nutná oprava TEKO intranet/vývesné plochy – odpredaj zamestnancom 1 záujemca – cena stanovená znaleckým posudkom 2300 40001244

Pojazdná hasičská striekačka

rok výroby 1980 TEKO intranet/vývesné plochy – odpredaj zamestnancom 1 záujemca – cena stanovená odd. ekonomických analýz TEKO na základe prieskumu trhu 99 40001237

VW Caddy Kombi 

rok výroby 2005, najazdených 417 557 km TEKO intranet/vývesné plochy – odpredaj zamestnancom dražba 1185 40001250
Fiat Punto rok výroby 2007, najazdených 114 031 km TEKO intranet/vývesné plochy – odpredaj zamestnancom dražba 800 40001249

 

PRENÁJOM MAJETKU

Pri spravovaní zvereného majetku postupuje naša spoločnosť hospodárne a efektívne, sledujúc verejný záujem spoločnosti a uplatňujúc sociálnu politiku voči našim zamestnancom (napr. prenájom garáží).

Prenájom kancelárskych, nebytových a iných priestorov je poskytovaný našim obchodným partnerom, ktorí si plnia svoje zmluvou stanovené povinnosti na základe uzatvorených dodávateľských zmlúv.

Prenájom všetkých priestorov a prístupovej pozemnej komunikácie je poskytovaný za rovnakých a objektívnych cenových podmienok resp. cien, ktoré sú stanovené cenovou kalkuláciou na prenájom priestorov.

 

SCHVAĽOVACÍ PROCES PRI PRENÁJME MAJETKU


1. VEDENIE SPOLOČNOSTI

rozhoduje o prenájmoch v areáli spoločnosti dodávateľom na základe uzavretých dodávateľských zmlúv a prenájmoch garáži výhradne zamestnancom spoločnosti na základe žiadostí. Cena nájmu je určená interným cenníkom na prenájom priestorov.

2. PREDSTAVENSTVO - DOZORNÁ RADA - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle stanov spoločnosti (VII časť, čl. XIX Obmedzenia pri nakladaní s majetkom bod g) sa predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia vyžaduje pri:
•    uzatvorení zmlúv o prenájme majetku s výpovednou dobou dlhšou ako 3 mesiace a na viac ako na 1 rok

 

TEPLÁREŇ KOŠICE, A. S. AKTUÁLNE PRENAJÍMA TIETO PRIESTORY:

Predmet nájmu Lokalita Nájmca Nájomná zmluva
Budova bývalej ciachovne Košťova ulica, Košice Akadémia Vzdelávania seniorov SENIOR DOM Košice, občianske združenie 40001201  
Budova bývalej prečerpávacej stanice Šípkova ulica, Košice autoservis a autobazár, nájomca Marek Fedor 40001126

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o prenájom resp. odkúpenie majetku 

Meno Funkcia Telefón E-mail
Mgr. Martina Šoltýsová manažérka tímu majetku a logistiky

+421 55 619 2912

+421 905 553 935

martina.soltysova@mhth.sk

info.ke@mhth.sk