Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) Tepláreň Košice, akciová spoločnosť je povinnou osobou, ktorá podľa § 3 ods. 2 sprístupní informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

 

  • Faktúry, Zmluvy, Objednávky, Vybrané hospodárske ukazovatele, Obstarávanie 
  • Štandardy kvality, Faktor primárnej energie/emisií, Informácie o vplyve na životné prostredie
  • Poskytovanie informácií zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavenie žiadostí o sprístupnenie informácií v roku 2017

V roku 2017 bolo s odvolaním sa na zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií) doručených 6 podnetov.

Na všetky doručené podnety odpovedala Tepláreň Košice, a. s. v zákonom stanovej lehote.

Štyri podnety boli vybavené sprístupnením informácií. Na dva podnety spoločnosť reagovala zamietnutím sprístupnenia informácií. V obidvoch prípadoch vydal akcionár spoločnosti rozhodnutie, ktorým potvrdil zamietnutie sprístupnenia informácií žiadateľom.

Číslo žiadosti Žiadateľ Predmet žiadosti Informácia o vybavení podnetu
1/2017 Advokátska kancelária Vasiľ, Šimonovič & partners, Košice Otázky žiadateľa:
1.    „koľko percent tepla vyrobeného v spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. v roku 2016 bolo vyrobenej z plynu a koľko z uhlia
2.    koľko percent elektrickej energie vyrobenej v TEKO, a. s. v roku 2016 bolo vyrobenej z plynu a koľko z uhlia
3.    aké množstvo a aký druh emisií vzniká v TEKO, a. s. z činnosti a pri výrobe tepla a elektrickej energie pri použití plynu a pri použití uhlia“
informácia sprístupnená k otázkam č. 1 a 2, k otázke č. 3 nedisponuje TEKO informáciou
2/2017 Advokátska kancelária Vasiľ, Šimonovič & partners, Košice

Otázka žiadateľa:

„Je všeobecne známe, že pri výrobe tepla a elektrickej energie spaľovaním plynu sa do ovzdušia uvoľňuje nižší počet emisií ako je tomu pri výrobe tepla a elektrickej energie prostredníctvom spaľovania uhlia. Z akého dôvodu Tepláreň Košice, a. s. vyprodukovala v roku 2016 oveľa viac tepla a elektrickej energie spaľovaním uhlia oproti spaľovaniu plynu?“   

zamietnutie sprístupnenia z dôvodov:
•    žiadateľ sa nedopytuje na údaj, ktorý by sa týkal veci alebo javu, ale na odôvodnenie jednotlivých operatívnych výrobných rozhodnutí
•    dôvody riadenia výroby sú komplexného charakteru a zásadne ostávajú nematerializované
Akcionár potvrdil zamietnutie sprístupnenia informácií požadovaných žiadateľom.
3/2017 Direct Impact, s.r.o. Bratislava Žiadosť o sprístupnenie plánu verejných obstarávaní na rok 2017    zamietnutie sprístupnenia z dôvodov:
•    TEKO nemá spracovaný plán verejných obstarávaní
•    verejné obstarávania vyhlasuje podľa potreby v súlade s platnou legislatívou
•    informáciu zverejňuje v Úradnom vestníku ES a vo Vestníku verejného obstarávania
poskytnutá informácia o aktuálne vyhlásených obstarávaniach
Akcionár potvrdil zamietnutie sprístupnenia informácií požadovaných žiadateľom.
4/2017 Marta Hradická, Košice Žiadosť o prístupnenie informácie o výške preplatku pre SBD III informácia sprístupnená
TEKO nedisponuje informáciou o výške preplatku, nemá uzatvorený zmluvný vzťah s SBD III,
TEKO vyžiadalo a zaslalo stanovisko TEHO, s.r.o. k podnetu žiadateľky
5/2017 Lenka Kurucová, Košice Žiadosť o prístupnenie informácie o účinnosti centrálneho zásobovania teplom informácia sprístupnená
6/2017 Ing. Peter Jankura, Košice

Žiadosť o sprístupnenie informácie o podiele obnoviteľných zdrojov pri výrobe tepla v sústave tepelných zariadení TEKO Košice.

informácia sprístupnená

Tepláreň Košice, a. s. v rebríčku hodnotenia Transparency International Slovensko na 7. mieste


Transparency International Slovensko zrealizovalo v roku 2015 prieskum zameraný na hodnotenie transparentnosti verejných firiem, ktorých stopercentným vlastníkom je štát alebo samosprávy. Prieskum hodnotil mieru otvorenosti v šiestich oblastiach. Z celkového počtu 81 spoločností, ktoré Transparency International Slovensko posudzovalo, sa Tepláreň Košice, a. s. umiestnila na 7. mieste s hodnotením B-.