POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. je povinnou osobou podľa § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Nadobudnutím účinnosti zákona č. 382/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012 došlo k viacerým zmenám povinností povinných osôb pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Povinne zverejňované zmluvy, ako aj informácie o uzatvorení povinne nezverejňovaných zmlúv sa zasielajú do Centrálneho registra zmlúv (podľa Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy). V tejto sekcii sú preto zverejnené v predpísanej forme údaje o faktúrach a objednávkach.


Zverejňovanie údajov o faktúrach

Zverejňovanie údajov o objednávkach

Archív

 

Notifications