Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

 

V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) akciová spoločnosť je Tepláreň Košice povinnou osobou, ktorá podľa § 3 ods. 2 sprístupní informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.


Tepláreň Košice, a. s. v záujme transparentnosti sprístupňuje na svojom webovom sídle aj informácie v širšom rozsahu než ukladá zákon. Je možné, že Vami požadované informácie sú Vám už teraz k dispozícii. Pred zaslaním žiadosti Vám odporúčame, overiť si dostupnosť požadovanej informácie na webovom portáli spoločnosti. 

 

AKO POŽIADAŤ O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIE?

Náležitosti správne podanej žiadosti o sprístupnenie informácií:

  •    adresovaná spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
  •    meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
  •    adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa
  •    požadované informácie 
  •    navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií

Tepláreň Košice, a. s. vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií bezodkladne, najneskôr v lehote do 8 dní. 

 

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácie  
elektronicky a do 5 € zdarma
nad 5 € podľa sadzobníka úhrad na účet povinnej osoby
osobe so zmyslovým postihnutím náklady znáša Tepláreň Košice, a. s.

 

Kontakty na podanie žiadosti o poskytnutie informácií:

Spôsob kontaktovania  
 E-mailom  infozakon.ke@mhth.sk
 Písomne  Tepláreň Košice, a. s.
 Teplárenská 3
 042 92 Košice
 Osobne do podateľne   Teplárenská 9 
 pondelok - piatok (8:30 - 15:00 hod.)
 Ústne

 kancelária generálneho riaditeľa
 pondelok a streda (9:00 - 14:00 hod.)

 Faxom

 +421 55 674 2816