Poruchy/odstávky

PORUCHY

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.,
z dôvodu opravy havárie na horúcovodnom rozvode na Štefánikovej ulici dôjde v termíne 28.06.2017 od 06:10 hod. k prerušeniu dodávky tepla pre OST na 13. etape: Puškinova 2 (OST 13011), Štefánikova 2 (OST 13070), Štefánikova, Mlynská (13071), Štefánikova 6 (OST 13061), Podtatranského 1-9, Hrnčiarska 1 (OST 13062), Kováčska 26 (OST 13020), Kováčska 28 (OST 13030), Rumanova (OST 13040), Štefánikova 60 (OST 13050), Svätoplukova (OST 13080), Lermontovova 1 (OST 13090).

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla a teplej vody obnovíme okamžite po ukončení prác najneskôr 28.06.2017 do 24:00 hod.

 

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., 
z dôvodu preložky horúcovodu na AB Mlynská 31 dôjde v termíne od 17.7.2017 (00:01) do 18.7.2017 (24:00) k plánovanému prerušeniu dodávky tepla pre lokality:
Staničné námestie 5- Kúpalisko ČH (OST 07051, 07052), Staničné námestie 9 (OST 07070), Staničné námestie 11 (OST 07080), Thurzova 1 (OST 07030)

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla a teplej vody obnovíme okamžite po ukončení prác.
 

POSTUP PRI ZISTENÍ ZHORŠENIA KVALITY TEPLA A TÚV

  • Overiť, či nie je porucha spôsobená v rámci Vášho objektu nezávisle od dodávateľa tepla (napr. uzavretá stupačka, zle nastavený termostatický ventil a pod.)
  • Kontaktovať najskôr svojho správcu, ktorý je zodpovedný za dodávku tepla a teplej vody v rámci objektu.
  • Ak ste správca objektu a ste zákazníkom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., kontaktovať dispečing s 24-hodinovou službou na telefónnom čísle +421 55 619 2444.

 

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.
 

Kontakty na oznámenie poruchy:

Oddelenie Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk
PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Plánované odstávky tepla a TÚV sú realizované s cieľom zaistenia bezporuchových a stabilných dodávok aj nasledujúcom období. Plánované prerušena dodávky tepla pre odberateľov realizujeme v čo najkratšom čase pri dodržaní všetkych technologických postupov. Ďakujeme za porozumenie.

INFORMÁCIA O ODSTÁVKACH A PLÁN ODSTÁVOK NA ROK 2017

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod. posledného dňa.

Našou snahou je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. číslo +421 55 619 2444 alebo +421 55 674 1749.

REAKCIA TEKO, A. S. NA PODNETY O OBOHACOVANÍ SA POČAS CELOSYSTÉMOVEJ ODSTÁVKY

Každý rok počas celosystémovej odstávky horúcovodného systému, to je odstávka teplej vody v Košiciach v mesiaci jún, dostávame od našich odberateľov pravidelne tú istú otázku: „Obohacuje sa tepláreň na úkor nás, odberateľov? Platíme za teplú vodu, aj keď z červeného kohútika vyteká studená voda?“ Odpoveď je jednoznačná: „Nie“. Počas odstávky sú všetky zariadenia na výrobu tepla odstavené, tepláreň v tomto čase nevyrába a nedodáva teplo. Fakturačné merače tepla, ktoré sú namontované na odberných miestach (na vstupe do odovzdávacej stanice tepla) žiadne odobraté teplo nezaznamenajú.

 

 

Termín odstávky Tepelný rozvod
- etapa
Prerušenie dodávky tepla pre OST
01.06.- 02.06.2017 13. etapa

všetky OST na 13. etape – OST 13011, 13020, 13030, 13040, 13050, 13061, 13062, 13070,
13071, 13080, 13090, Protifašistických bojovníkov, Puškinova, Kováčska, Rumanova,
Štefánikova, Kasárenské nám., Podtatranského, Hrnčiarska, Mlynská, Svätoplukova, Lermontovova

06.06.- 09.06.2017 časť 27. etapy
medzi šachtami
š. 27050 a š. 26010
 

časť OST na 27b. etape – OST 27840, 27850, 27860, 27820, 27831 a odberné
miesta TEHO 27810, 27830
Popradská, Jedlíkova, Petzvalova, Hellova, Mikovíniho, Stodolova

13.06.- 15.06.2017
 
Celosystémová odstávka zdroja TEKO Odstavené budú všetky OST napojené na horúcovodnú a parnú tepelnú sieť
13.06.- 17.06.2017 21. a 22. etapa

všetky OST na 21. a 22.etape – OST 21110, 21120, 21210, 21220, 21310, 21320,
21410, 21420, 21430, 21510, 21520, 21530, 21540, 21610, 21620, 21630, 21640, 21650,
21710, 21720, 21730, 21740, 21750, 21810, 21820, 22110, 22120, 22140, 22141,
22150, 22160, 22170, 22210, 22220, 22230, 22240, 22250, 22310, 22320, 22330, 22340
Sídlisko Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce

28.06.- 29.06.2017 14. etapa

všetky OST na 14. etape – OST 14010, 14015, 14021, 14030, 14040, 14041, 14050, 14060,
14071, 14072, 14100
Bačíkova, Mäsiarska, Železničná, Garbiarska, Strojárenská, Kamenné nám., Hlavná, Továrenská

11.07.- 12.07.2017 12. etapa 

OST na 12. etape – (okrem OST na časti sídliska Kuzmányho a športová hala)  – OST 12010,
12011, 12012, 12013, 12020, 12021, 12022, 12030, 12040, 12050, 12060, 12072,
12073, 12074, 12075, 12076, 12077, 12078, 12079, 12080, 12091, 12092, 12093,
12094, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12110, 12111, 12130, 12140, 
Šrobárova, Kuzmányho, Moyzesova, Poštová, Kostlivého, Zbrojničná, Bačíkova, Škultétyho,
Vojenská, Floriánska, Mäsiarska, Hlavná, Baštová, Poštová

18.07.- 19.07.2017 časť  8. etapy
medzi  šachtami
š. 07010 a š. 08100
 
časť OST na 8. etape OST 08100, 08020, 08021, 08022, 08023, 08220, 08215
Južná trieda, Mudroňova, Smetanova, Rastislavova, Gemerská
 
25.07.- 28.07.2017 časť 11. etapy
medzi šachtami
š. 11020 a š. 11090
 

časť OST na 11. etape – OST 11100, 11270, 11400, 11409,
11410, 11411, 11418, 114190, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426,
11427, a IBV 90321 a 90436 
Festivalové nám., Račí potok, Rastislavova, Ipeľská, Tr. SNP, Strážovská, Fatranská, Súľovská,
Popradská

 

Vysvetlivky: 
SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom 
OST   - odovzdávacia stanica tepla 
IBV    - individuálna bytová výstavby