OZE a alternatívne zdroje energie

PODMIENKY PRIPOJENIA PRE DODÁVATEĽA TEPLA

Tepláreň Košice, a. s. ako jedna z najvýznamnejších teplárenských spoločností na Slovensku dlhodobo deklaruje podporu metódy kogenerácie a trigenerácie pri výrobe tepla, chladu a elektrickej energie, za účelom plnenia oprávnených nárokov zákazníkov na spotrebu energie v najvyššej kvalite na základe princípov rovnosti podnikania, environmentálnych predpisov, bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania SZCT Košice s čo najmenším dopadom na cenu tepla pre konečných spotrebiteľov a domácnosti.               

Obnoviteľným zdrojom energie (OZE) sa rozumie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí.

Tepelnou energiou z obnoviteľných zdrojov energie sa rozumie energia, ktorá vzniká pri spracovaní obnoviteľného zdroja energie, pričom ide o tieto druhy OZE 1 :

 • vodná energia
 • slnečná energia
 • veterná energia
 • geotermálna energia
 • biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania
 • bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd
 • biometán
   


PODMIENKY A POŽIADAVKY NA UZATVORENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Pre potencionálnych dodávateľov tepelnej energie vyrobenej z obnoviteľných a iných alternatívnych zdrojov energie do SCZT, ktorú TEKO, a. s. v meste Košice prevádzkuje, sú stanovené základné podmienky a požiadavky v zmysle procesu, ktorý je potrebné splniť, aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s TEKO, a. s. a následným dodávkam energie :
Držiteľ povolenia na rozvod tepla je povinný na zabezpečenie zmluvne dohodnutých dodávok tepla odoberať za určenú cenu alebo schválenú cenu teplo od držiteľa povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába z OZE alebo v zariadení na KVET ak 2;

 • sám nevyrába alebo nenakupuje teplo z OZE zo zdrojov kombinovanej výroby tepla a elektriny,
 • tým nezvýši cenu tepla pre odberateľov,
 • teplonosná látka zo sústavy tepelných zariadení na výrobu tepla z OZE alebo KVET je zhodná s teplonosnou látkou vo verejnom rozvode tepla (SCZT),
 • odber tepla za určenú alebo schválenú cenu z OZE alebo zo zariadenia na KVET je preňho rovnako ekonomicky efektívny ako odber tepla z iných zdrojov tepla

 

 1. Predloženie žiadosti o pripojenie do SCZT, ktorú predloží potencionálny dodávateľ, a ktorá musí obsahovať minimálne :

 • prehlásenie o druhu OZE, z ktorého je tepelná energia vyrábaná
 • dokladovanie inštalovaného a maximálne prevádzkovo dosiahnuteľného výkonu zariadenia (technológie) na výrobu tepelnej energie
 • prehlásenie o regulačnej schopnosti zariadenia (technológie) - minimálnych a maximálnych dosiahnuteľných hodnotách zmeny výkonu počas 24 hodín a doby potrebnej na zmenu jej výkonu 
 • prehlásenie o možnosti záložných (náhradných) dodávok tepelnej energie v prípade porúch,výpadkov alebo neočakávaného prerušenia činnosti zariadenia (technológie) na výrobu tepelnej energie (tzv. záložného výkonu) 
 • výšku predpokladaných mesačných dodávok tepelnej energie vo vykurovacej sezóne a mimo vykurovacej sezóny období kalendárneho roka spolu s návrhom jednotkovej ceny tepelnej energie
 • prehlásenie, že zariadenie (technológia) je technologicky spôsobilé a schopné stabilne a bezpečne dodávať tepelnú energiu do SCZT s maximálnou dobou prerušenia činnosti zariadenia 30 dní počas kalendárneho roka
 • prehlásenie o technických parametroch dodávanej tepelnej energie : horúcovodná sieť  - maximálny prevádzkový tlak 2,5 MPa, maximálna výstupná  teplota 150 °C; maximálna vratná teplota 70 °C z výrobného zariadenia (technológie), prevádzkové teploty v lete : 80°C, v zime :  90 a až 150 °C, prevádzkový tlak na výstupe 1,7 až 2,1 MPa
 • prehlásenie o súhlase s dispečerským poriadkom TEKO, a. s.
 • prehlásenie o súhlase s umožnením vzdialeného prístupu k základným parametrom nového zdroja, vzhľadom na skutočnosť, že TEKO, a. s. je prevádzkovateľ SCZ Košice
 • návrh a špecifikáciu bodu napojenia nového tepelného zdroja do SCZT Košice
 • prehlásenie o súhlase s rešpektovaním všetkých pokynov dispečingu teplárenskej sústavy týkajúcich sa regulácie dodávky tepla z OZE alebo zo zariadenia na KVET 

 
2. Po zaslaní žiadosti a splnení podmienok - posúdenie žiadosti v TEKO, a. s. :

 • posúdenie ekonomického dopadu - zachovanie princípu neutrálnej ceny za dodávku tepelnej energie do SCZT bez dopadu na zvýšenie ceny tepla pre konečných spotrebiteľov v meste Košice,
 • posúdenie zhody podmienok s ustanoveniami § 21 zákona č. 657/2004 Z.z o tepelnej energetike
 • posúdenie technických podmienok pripojenia zariadenia

 
3. Ak sú splnené všetky požiadavky a podmienky zákona č. 657/2004 - dodávateľ a odberateľ uzatvoria kúpnu zmluvu na dodávku a odber tepelnej energie na dobu minimálne 15 rokov.

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o pripojenie do sústavy CZT:

Spôsob kontaktovania  
písomne na adresu Tepláreň Košice, a. s. 
Oddelenie Obchod s teplom a rozvoj SCZT
Teplárenská 3
042 92 Košice
 osobne do podateľne Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
 telefonicky - informácie Ing. Peter Pitoňák
vedúci oddelenia 
+421 55 619 23 80
+421 905 201 433