Odpočet meračov tepla

Odpočet meračov tepla

Meranie odobratého množstva tepla a nevráteného média je vykonávané určenými meradlami dodávateľa na zmluvne dohodnutom odbernom mieste, v súlade s platnou legislatívou o určených meradlách.
Pravidelný mesačný odpočet stavu meradla, ktorý je podkladom pre fakturáciu, vykonáva dodávateľ fyzicky za účasti odberateľa, alebo formou diaľkového prenosu dát v termínoch, podľa rozpisu pre príslušný kalendárny rok. 

 

 

PLÁN ODPOČTU MERAČOV TEPLA V ROKU 2022

 

 Mesiac  Dátum  Deň
 Január  31.01.2022  pondelok
 Február  28.02.2022  pondelok
 Marec  31.03.2022  štvrtok
 Apríl  29.04.2022  piatok
 Máj  31.05.2022  utorok
 Jún  30.06.2022  štvrtok
 Júl  29.07.2022  piatok
 August  31.08.2022  streda
 September  30.09.2022  piatok
 Október  31.10.2022  pondelok
 November  30.11.2022  streda
 December  30.12.2022  piatok

 

 

UPOZORNENIE

Vážení odberatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť, aby ste vo Vašom záujme ako i v záujme korektných dodávateľsko-odberateľských vzťahov zapisovali denné odpočty stavov meračov tepla. V prípade poruchy merača tepla, Vám podľa "Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o dodávke a odbere tepla", vyplýva povinnosť bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť dodávateľovi tepla na telefónne čísla uvedené na odpočtovom zázname.
Za porozumenie Vám ďakujeme.

Ak dôjde k poruche alebo poškodeniu meradla, odberateľ je povinný bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť dodávateľovi (za poškodenie meradla sa považuje aj poškodenie overovacích a zabezpečovacích značiek).

 Kontakty na nahlásenie poruchy alebo poškodenia meradla:

Oddelenie Dostupnosť služby Telefón E-mail
Servis a opravy meračov tepla

pondelok - piatok

(6:00 - 14:00)

+421 55 619 2965

+421 918 800279

+421 55 619 2964

+421 918 800 255

frantisek.pravec@mhth.sk

 

vladimir.dzugas@mhth.sk

Dispečing teplárenskej sústavy Nonstop  +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk