Odpadové hospodárstvo

Omrvinkové navigácie

Odpadové hospodárstvo

Cieľom spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva je predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov v rámci možností a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie, ako aj nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Nakoľko TEKO, a. s. neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie odpadov, resp. na zneškodňovanie odpadov, odber nebezpečných, ako aj ostatných odpadov je zabezpečený oprávnenými organizáciami, ktoré na základe zmluvného vzťahu zabezpečujú ďalšie nakladanie so vzniknutými odpadmi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

VYHODNOTENIE ZA ROK 2016

V roku 2016 sa v TEKO, a. s. vyprodukovalo 26 druhov odpadov, z toho 7 druhov nebezpečných 
a 19 druhov ostatných odpadov. Uvedené druhy odpadov boli zhromažďované podľa interných predpisov spoločnosti. Ďalšie nakladanie s týmito druhmi odpadov bolo zabezpečené zmluvnými odberateľmi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve SR a s uprednostnením zhodnotenia odpadov pred ich zneškodnením. 
 

Množstvo vzniknutých odpadov v jednotlivých rokoch v tonách

V roku 2016 došlo k vzostupu produkcie odpadov oproti roku 2015. Celkové evidované množstvo odpadov bolo ovplyvnené najmä vznikom nového druhu odpadu z odsírovacieho procesu.

 

PREHĽAD NAKLADANIA S ODPADMI V ROKU 2016

V roku 2016 sa v TEKO, a. s. neudiala žiadna technická porucha ani havária, ktorá by mohla závažne poškodiť životné prostredie. Limity a podmienky určené rozhodnutiami pre prevádzkovanie zdroja neboli porušené. Z vykonaných externých kontrol neboli našej spoločnosti uložené žiadne nápravné opatrenia ani sankčné postihy.