Odpadové hospodárstvo

Omrvinkové navigácie

Odpadové hospodárstvo

Cieľom spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva je predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov v rámci možností a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie, ako aj nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Nakoľko TEKO, a. s. neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie odpadov, resp. na zneškodňovanie odpadov, odber nebezpečných, ako aj ostatných odpadov je zabezpečený oprávnenými organizáciami, ktoré na základe zmluvného vzťahu zabezpečujú ďalšie nakladanie so vzniknutými odpadmi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

VYHODNOTENIE ZA ROK 2019

V roku 2019 sa v TEKO a. s. vyprodukovalo 31 druhov odpadov, z toho 7 druhov nebezpečných a 24 druhov ostatných odpadov. Uvedené druhy odpadov boli zhromažďované podľa interných predpisov spoločnosti. Ďalšie nakladanie s týmito druhmi odpadov bolo zabezpečené zmluvnými odberateľmi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve SR a s uprednostnením zhodnotenia odpadov pred ich zneškodnením.

Množstvo vzniknutých odpadov v jednotlivých rokoch v tonách

V roku 2019 môžeme konštatovať pokles produkcie odpadov oproti porovnávaným obdobiam. Celkové evidované množstvo odpadov bolo ovplyvnené najmä nižším množstvom spáleného čierneho uhlia a následne vznikom menšieho množstva popolčeka, škvary a odpadu z odsírovacieho procesu a v dôsledku ukončenia investičnej akcie „Náhrada technológie TEKO I - plynové motory“. Plynové motory boli uvedené do skúšobnej prevádzky.

 

PREHĽAD NAKLADANIA S ODPADMI V ROKU 2019

V roku 2019 sa v našej organizácii neudiala žiadna technická porucha ani havária, ktorá by mohla závažne poškodiť životné prostredie. Všetky limity stanovené príslušnými rozhodnutiami pre prevádzkovanie zdroja boli dodržané.