Ochrana vôd

Omrvinkové navigácie

Ochrana vôd

Ochrana vôd spočíva najmä v dodržiavaní stanovených limitných hodnôt v určených ukazovateľoch odpadových vôd a v bezpečnom skladovaní znečisťujúcich látok, ktoré sa používajú pri výrobných a udržiavacích procesoch. Nakladanie s vodami je v súlade s platnými internými predpismi, legislatívou a inými právnymi požiadavkami. Kvalita a objem vypúšťaných vôd sú kontrolované tak, aby boli k dispozícii potrebné údaje o množstve týchto vôd a o vypúšťanom znečistení v ukazovateľoch stanovených rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu a integrovaným povolením.


Pitnú vodu spoločnosť odoberá z vlastného zdroja. V súlade s legislatívnymi požiadavkami sú vykonávané kontrolné rozbory vody v Skúšobnom laboratóriu TEKO, a. s. a externom akreditovanom laboratóriu.
Množstvo odobratej povrchovej vody na technologické a chladiace účely súvisí s výrobou tepla a elektriny a klimatickými podmienkami.

 

MNOŽSTVO VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD

Nakladanie s vodami spočíva v odbere a úprave povrchových vôd na technologické a chladiace účely, v čistení odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd (ČOV) a ich následnom vypúšťaní do recipientu, v spotrebe pitnej vody z vlastného zdroja a vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 
 

Porovnanie množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie a z ČOV do Hornádu

V roku 2019 bolo vypustených do Hornádu 38 486 m3 odpadových vôd vyčistených na ČOV a 27 853 m3 odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Na technologické účely boli odobraté povrchové vody v množstve 887 036 m3 a z vlastného podzemného zdroja bola odobratá pitná voda v množstve 13 255 m3.

KVALITATÍVNE UKAZOVATELE ODPADOVÝCH VÔD DO HORNÁDU ZA ROK 2019


Analýzy odpadových vôd boli vykonávané v akreditovaných laboratóriách. Všetky koncentračné a bilančné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd boli v súlade s platnými limitmi.


HAVARIJNÁ PRIPRAVENOSŤ


Od roku 2004 má Tepláreň Košice, a. s. spracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku ako príkaz generálneho riaditeľa Havarijný plán. Tento dokument schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia v Košiciach je základným dokumentom s cieľom prevencie vzniku havarijnej situácie. Každý zamestnanec spoločnosti má povinnosť oboznámiť sa a riadiť jeho obsahom. 
Pre potreby implementovania a udržiavania postupov ohlasovania zistených havarijných situácií, pravidelného precvičovania reakcie na havarijné stavy a z dôvodu tréningu zamestnancov a  tým aj zabezpečenia súčinnosti dotknutých útvarov v spoločnosti spracovala Tepláreň Košice, a. s. postupy o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, náležitosti havarijného plánu a postup pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd ako príkaz generálneho riaditeľa Havarijná pripravenosť v TEKO, a. s. 
Pravidelné precvičovanie reakcie na havarijné stavy sú realizované raz ročne použitím imitačných prostriedkov. Pokyn na precvičovanie reakcie havarijných stavov vydávajú, precvičenie monitorujú a vyhodnocujú zamestnanci útvaru životného prostredia. Tematicky sú precvičovania zamerané na únik znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.