Ochrana ovzdušia

Omrvinkové navigácie

Ochrana ovzdušia

K hlavným cieľom v oblasti ochrany ovzdušia v spoločnosti patrí trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na takú úroveň, akú je možné technicky a ekonomicky dosiahnuť.

Spôsoby realizácie tohto cieľa sú extenzívne a intenzívne. K extenzívnym spôsobom patrí zlepšenie kvality spaľovaného uhlia, na základe výberu podľa fyzikálno-chemických analýz. Lepšia kvalita spaľovaného paliva prispieva k znižovaniu produkcie emisií škodlivín do ovzdušia zo zdroja.


V podmienkach MHTH, a. s. je zabezpečená optimalizácia a riadenie spaľovacích procesov a je trvalo sledovaná kvalita spaľovaného uhlia s cieľom eliminovať uhlie s vysokým obsahom síry a popolovín, čo bezprostredne súvisí s tvorbou oxidov síry a emisií tuhých znečisťujúcich látok škvary a popolčeka.


Spoločnosť optimalizovala a riadi spaľovacie procesy a pravidelne sleduje kvalitu spaľovaného uhlia, na základe výberu podľa fyzikálno-chemických analýz. Lepšia kvalita spaľovaného paliva prispieva k znižovaniu produkcie emisií škodlivín do ovzdušia zo zdroja.


MNOŽSTVO EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

V MHTH, a. s. sa v uplynulých rokoch zrealizovali investičné projekty, ktorých základným cieľom je dosiahnutie plného súladu s požiadavkami ochrany čistoty ovzdušia podľa legislatívy EU a SR (Smernica EP a Rady č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách a vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší) a ktorých výsledkom je podstatné zníženie emisií všetkých znečisťujúcich látok počnúc rokom 2015.


Najzásadnejšími ekologickými aktivitami sú katalytická denitrifikácia spalín (SCR) a vybudovanie odsírovacieho zariadenia spalín vrátane látkového filtra. Prijatými opatreniami sa znížili vypúšťané emisie NOx a SO2 o cca 80% a emisie TZL až o 90%.

 

Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok 

t/rok


MONITORING KONCENTRÁCIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

Koncentrácie znečisťujúcich látok a množstvá vypustených emisií sú monitorované a kontrolované prostredníctvom kontinuálneho merania – automatizovaného meracieho systému emisií (AMS). To podlieha pravidelnému servisu a periodickej kontrole nezávislých oprávnených meracích skupín v zmysle legislatívy a technických noriem.

Protokoly o emisiách, ktoré sú výstupom z AMS sa predkladajú kontrolným orgánom – Slovenskej inšpekcii životného prostredia a Okresnému úradu, odboru životného prostredia. Navyše, uvedené inštitúcie majú online prístup k denným, mesačným a ročným protokolom.

Environmentálne kontroly na mieste priamo v prevádzke sa vykonávajú každoročne v zmysle legislatívy. Možno konštatovať, že emisie vypúšťané z  MHTH závod Košice ako veľkého zdroja sú pod neustálym dohľadom a kontrolou.

MHTH zverejňuje aktualizované informácie monitoringu na mesačnej i ročnej báze. Tieto informácie sú dostupné v sekcii Informácie o vplyve na ŽP.