Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pre zaistenie ochrany fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov spracovala aj Tepláreň Košice, a. s. postupy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Prosím, oboznámte sa s Oznámením o spracovaní osobných údajov.

 

DEFINÍCIA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva TEKO, a. s. vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

 

Dotknutými osobami vo vzťahu k TEKO sú:

 • dodávatelia tovarov služieb a prác;
 • odberatelia služieb;
 • zmluvné strany a nimi poverené osoby, ktoré sú uvedené v nájomných, kúpnych a sprostredkovateľských zmluvách a iných zmluvách, na faktúrach za služby a na iných faktúrach;
 • zmluvné strany, ktorým je odpredaný alebo darovaný vyradený majetok;
 • fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán zmluvnej strany
 • uchádzači o zamestnanie,
 • žiadatelia o podporu, dary a sponzorstvo


ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • agenda obstarania tovarov, služieb a prác;
 • agenda nájmu, kúpy, predaja, vrátane sprostredkovania, predzmluvných vzťahov, zmluvných vzťahov, plnenia zmlúv, identifikácie zmluvných strán, evidencie zmlúv, plnenia súvisiacich právnych povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov;
 • evidencie súvisiace so správou nehnuteľností;
 • vyraďovania majetku
 • obsadzovanie voľných pracovných miest;
 • plnenie povinností TEKO, a. s. ako zamestnávateľa súvisiacich s predzmluvným pracovnoprávnym vzťahom.

 

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe Vášho súhlasu, ak nás príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neoprávňujú spracúvať tieto údaje bez súhlasu.

 

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • titul, meno a priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie, číslo občianskeho preukazu, podpis;
 • údaje uvedené v zmluvách, na listoch vlastníctva a v dokumentoch, ktorými sa preukazuje vzťah k predmetu zmluvy;
 • údaje uvedené v životopise, v motivačnom liste (napr.: fotografia), a ďalšie údaje nevyhnutné v súvislosti s výberovým konaním na voľné pracovné miesto;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PROCESE RALIZÁCIE VÝBEROVÝCH KONANÍ

Osobitnú pozornosť venujeme osobným údajom, ktoré spracúvame v procese realizácie výberových konaní. V sekcii Kariéra sme pre Vašu informáciu zverejnili bližšie informácie v dokumente Informácia uchádzačom o spracovaní osobných údajov.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV OSÔB VSTUPUJÚCICH DO PRIESTOROV TEKO

Ak vstupujete do našich areálov alebo priestorov, v takom prípade si o tomto vstupe vedieme evidenciu v rozsahu nevyhnutných všeobecných osobných údajov a taktiež vyhotovujeme kamerový záznam. Prosím, oboznámte sa s písomnou informáciou o spracúvaní osobných údajov na tento účel.

Kontakty pre podanie podnetu na overenie spôsobu nakladania s osobných údajmi:

Spôsob kontaktovania  

E-mail na zodpovednú osobu

zodpovednaosoba_OOU@teko.sk

telefonicky 

tel. č. +421 55 619 2123

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne do podateľne spoločnosti Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok od 8:30 do 15:00)