Obstarávanie

 

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. je obstarávateľom na základe ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanoveniami § 9 ods. 3 písm. a)  bod 2. a písm. c) body 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PRINCÍPY OBSTARÁVANIA
Proces obstarávania v spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. sa riadi nasledujúcimi princípmi:
princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
REALIZÁCIA ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ
Výrazný podiel na efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov má využívanie elektronických nástrojov v procese obstarávania. Tepláreň Košice, a. s. využíva za účelom dosiahnutia čo najnižšej obstarávacej ceny elektronické aukcie už od roku 2011.
 
Elektronická aukcia sa uplatňuje pri všetkých formách obstarávania:
·       Pri prieskumoch trhu - ak víťazná jednotlivá súhrnná cena ponúkaného tovaru alebo služby je 1000,- € bez DPH alebo vyššia
·       Pri súťažiach podľa interných pokynov a obstarávaní nadlimitných zákaziek – do elektronickej aukcie sú pozvaní všetci účastníci, ktorí v zmysle zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa splnili podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch
 

 

Informácia o úsporách TEKO, a. s. v roku 2012-2016 pri realizovaní elektornických aukcií 
 
 
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Počet zrealizovaných e-aukcií
 
226
 
195
 
212
 
225
 
225
Priemerná úspora na 1 aukciu
 
6,69 %
 
4,98 %
 
6,06 %
 
4,98 %
 
5,32 %
Celková úspora v €
3 141 288,- €
2 328 134,- €
3 492 418,- €
755 275,- €
1 625 449,- €

 

PRESTÍŽNE OCENENIA ZA VYUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJOV PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA A FIREMNÝ NÁKUP

1. miesto v súťaži Fair Sourcing Awards  (Cena čestného nákupu) v roku 2013

kategória TREND

Fair Sourcing Awards sa udeľujú jedenkrát ročne pri príležitosti konania konferencie eBF (e-biz forum). Jedná sa o najväčšiu medzinárodnú konferenciu v centrálnej Európe zameranú na zdieľanie skúseností vo využívaní e-aukcií a ďalších e-nástrojov.

  

Kategória TREND

Tepláreň Košice, a. s. získala toto ocenenie za využívanie predností e-aukčných systémov a ďalších e-nástrojov spôsobom, otvárajúcim pre užívateľov e-nástrojov nové príležitosti k ich využitiu. Popri takýchto inovačných prístupoch boli tiež ocenené manažérske rozhodnutia podporujúce rast elektronizácie nákupu a verejného obstarávania, koncepčnosť alebo dlhodobá úspešnosť využívania e-nástrojov, celkový finančný objem vysúťažený prostredníctvom  e-nástrojov, počet súťaží, podpora zvyšovania transparentnosti, využitie elektronizácie nákupu k skvalitneniu dodávateľských vzťahov.

 

Od získania hlavnej ceny v roku 2013 je odbornosť našich zamestnancov vysoko hodnotená, preto boli nominovaní do hodnotiacej poroty spolu s ďalšími verejne uznávanými osobnosťami z oblasti verejného obstarávania a firemného nákupu a so zástupcami APUeN-u. V roku 2015 bola členkou poroty súťaže Fair Sourcing Awards pre rok 2015 Ing. Lenka Halušková, špecialista odboru Zásobovanie.

 

Notifications