Obstarávanie

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. je obstarávateľom na základe ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanoveniami § 9 ods. 3 písm. a)  bod 2. a písm. c) body 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Notifications