Obstarávanie

Obstarávanie

PROFIL OBSTARÁVATEĽA

Tepláreň Košice, a. s. je obstarávateľom v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Proces obstarávania v spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. sa riadi nasledujúcimi princípmi: rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparenosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZÁCIA ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ 

Výrazný podiel na efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov má využívanie elektronických nástrojov v procese obstarávania. Tepláreň Košice, a. s. využíva za účelom dosiahnutia čo najnižšej obstarávacej ceny elektronické aukcie už od roku 2011.
    
Elektronická aukcia sa uplatňuje pri všetkých formách obstarávania: 

  •  Pri prieskumoch trhu - ak víťazná jednotlivá súhrnná cena ponúkaného tovaru alebo služby je 1000,- € bez DPH alebo vyššia
  •  Pri súťažiach podľa interných pokynov a obstarávaní nadlimitných zákaziek – do elektronickej aukcie sú pozvaní všetci účastníci, ktorí v zmysle zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa splnili podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch

 

INFORMÁCIA O ÚSPORACH DOSIAHNUTÝCH REALIZÁCIOU ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ:

Vyhodnotenie za rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet zrealizovaných e-aukcií 226 195 212 225 225 186 201 168
Priemerná úspora na 1 aukciu v % 6,69 4,98 6,06 4,98 5,32 4,91 4,32 3,73
Celková úspora v € 3 141 288 2 328 134 3 492 418 755 275 1 625 449 3 017 566,97 2 292 918,92 7 458 576,45

 

Kontakty:

Kontaktná osoba Funkcia Telefón E-mail
 Ing. Lenka Erneková  špecialista verejného obstarávania  +421 55 619 2440  lenka.ernekova@mhth.sk
 Ing. Anton Zsigmondy  manžér nákupu  +421 55 619 2420  anton.zsigmondy@mhth.sk