Nové pripojenie

Omrvinkové navigácie

Nové pripojenie

Ak plánujete výstavbu nového objektu alebo rekonštrukciu staršieho objektu s plánovanou spotrebou viac ako 30 MWh, tu sú základné informácie o možnostiach a podmienkach pripojenia na SCZT Košice.

MH Teplárenský holding, a. s. prevádzkuje primárny horúcovodný a parný rozvod systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach, ktorý má dĺžku vyše 130,5 km a pokrýva takmer celé územie mesta Košice. Na túto sieť bolo k 31. 12. 2021 napojených vyše 701 odovzdávacích staníc tepla. MHTH závod Košice je výrobcom tepla, ktoré dodáva z účinného centralizovaného zásobovania teplom. 

Povinnosťou MHTH ako správcu inžinierskych sietí a účastníka územného a stavebného konania je vyjadrovať sa k projektovej dokumentácii stavieb a územno-plánovacej dokumentácii v lokalite mesta Košice. Posudzujeme stret inžinierskych sieti v našej správe  s ostatnými novonavrhovanými inžinierskymi sieťami.

Ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zariadení na výrobu tepla v zmysle § 21 zákona 657/2004 Z.Z. o tepelnej energetike sa musí ročná plánovaná spotreba tepla pokryť prednostne od MHTH.

 

CZT JE EKOLOGICKÉ - MODERNÉ - POHODLNÉ

SÚSTAVA CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM – ORIENTAČNÁ SCHÉMA

Toto video je výlučným vlastníctvom autora.

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE SCZT KOŠICE

S účinnosťou od 1. januára 2017 nadobudla platnosť vyhláška, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie. Tento koeficient vstupuje do výpočtu pre účely stanovenia hodnoty globálneho ukazovateľa a zatriedenia budovy do energetických tried. Zákon  o energetickej hospodárnosti budov požaduje, aby po roku 2020 novopostavená budova alebo existujúca budova pri jej významnej obnove spĺňali kritéria zaradenia do energetickej triedy A0 alebo A1.

V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie alebo povolenie na zmenu stavby sú projektanti povinní uviesť tzv. energetický certifikát s uvedením  globálneho ukazovateľa a  zatriedením do príslušnej energetickej triedy. Je potrebné zdôrazniť, že na sústavu centrálneho zásobovania teplom sa hľadí ako na jeden z najefektívnejších spôsobov  vykurovania. V zmysle tejto vyhlášky bol vypočítaný faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom mesta Košice a má hodnotu fP-CZT2021_2020_2019_2018   = 0,285 [-]

 

FAKTOR EMISIÍ CO2 CZT KOŠICE

Ďalšou významnou informáciou pri plánovaní výstavby a príprave projektovej dokumentácie je faktor emisií CO2. Faktor emisií CO2 CZT Košice má hodnotu fCO2-CZT2021_2020_2019_2018  = 0,520 [kg/kWh].

Výhody pripojenia na sústavu CZT
 • pri prevzatí OST a primárnej prípojky do správy alebo dlhodobého nájmu prevezmeme všetky povinnosti súvisiace s prevádzkou, vrátane rekonštrukcie OST v budúcnosti
 • zabezpečíme servis, údržbu a obsluhu vykurovacieho zdroja
 • bez starostí o obstaranie plynu či uhlia
   
 • dlhodobo jedna z najnižších cien za dodávky tepla na Slovensku
 • v prípade nových objektov sú investičné náklady na vybudovanie odovzdávacích staníc tepla (OST)  napojených na sústavu CZT často nižšie v porovnaní napr. s nákladmi na výstavbu a prevádzkovanie plynových kotolní a ich príslušenstva
 • TEKO otvorené rokovaniam o prevzatí do správy alebo dlhodobého nájmu primárnej prípojky a OST.
 • takmer všetky OST v našej správe sú diaľkovo monitorované dispečingom teplárenskej sústavy
 • vykonávame nepretržitú kontrolu nami servisovaných OST formou pochôdzok, prípadné poruchy bez odkladu odstraňujeme nepretržitou 24-hodinovou poruchovou službou. 
 • Máme zakomponované všetky technické prvky, vďaka ktorým dokážeme dodávať teplo a teplú úžitkovú vodu nepretržite podľa požiadaviek odberateľov. 
 • Pravidelne vykonávame revízie a skúšky zariadení, zabezpečujeme atesty o hospodárnej prevádzke, dbáme na bezpečnosť pri práci a ďalšie normatívne predpisy, ktoré nám vyplývajú z legislatívy.
 • V porovnaní s individuálnymi zdrojmi má CZT nainštalované viaceré zariadenia, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia. 
 • K znižovaniu emisií na území mesta Košíc  MHTH výrazne prispieva aj kombinovaným spôsobom výroby tepla a elektrickej energie (tzv. metóda KVET).
4 KROKY K PRIPOJENIU DO SÚSTAVY

Zašlite vyplnenú Žiadosť o pripojenie do sústavy CZT Košice na uvedené kontaktné adresy. Zhodnotíme možnosti pripojenia, prerokujeme s Vami podmienky pripojenia a ďalšie záležitosti.

Po spracovaní projektovej dokumentácie požiadajte o upresnenie bodu napojenia do sústavy CZT a odsúhlasenie projektu (horúcovodná prípojka, odovzdávacia stanica tepla). Predložený projekt musí spĺňať požiadavky MHTH, a. s. na projektovú dokumentáciu.

Vysadenie odbočky, resp. ostrého prepoja zabezpečuje dodávateľ (MHTH, a. s.) alebo odberateľ. Osadenie určených meradiel pre meranie dodaného tepla na zmluvne dohodnutom odbernom mieste zabezpečuje v rámci vlastných nákladov MHTH, a. s. Vykonanie hydrostatickej tlakovej skúšky technologického celku za účasti zástupcov MHTH, a. s. zabezpečuje odberateľ.

Podpísanie zmluvy je posledným krokom k pripojeniu. MH Teplárenský holding zabezpečí dodávky tepla podľa zmluvných podmienok. Ďalšie informácie: peter.pitonak@mhth.sk

Kontakty na osadenie meračov tepla a vykonanie hydrostatickej tlakovej skúšky technologického celku:

  Telefón E-mail
Montáž meračov tepla

+421 55 619 2965

+421 918 800 255

bohac_ladislav@teko.sk

dzugas_vladimir@teko.sk

Tlakové skúšky OST

+421 55 619 2916

+421 918 800 278

hajduk_miroslav@teko.sk

pravec_frantisek@teko.sk

Ceny tepla

Ceny tepla na rok 2022

Maximálne ceny tepla na rok 2022 boli určené rozhodnutiami č. 0003/2022/T  a č. 0297/2022/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

01.08.2022 - 31.12.2022

 0,0660  138,8436 1,8218
01.01.2022 - 31.07.2022  0,0508  138,8436 1,8218

 

Ceny tepla na rok 2021

Maximálne ceny tepla na rok 2021 boli určené rozhodnutiami č. 0038/2021/T  a č. 0120/2021/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
 

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.08.2021 - 31.12.2021  0,0489 170,7154 1,7417 1,7417

 

K navýšeniu ceny za teplo musel MH Teplárenský holding pristúpiť kvôli nárastu ceny emisných povoleniek o viac ako 60%. 

To, čoho sme dnes v energetike svedkami, je dôsledok nekompromisnej politiky dekarbonizácie v Európskom priestore. Tento fakt zvyšuje ceny emisných povoleniek a tlačí na výrobcov, aby vyrábali z ekologickejších zdrojov a efektívne. Rozumieme týmto snahám a odchod od uhlia teplárne v Košiciach je jednoznačnou odpoveďou. 

Z tohto dôvodu sme boli nútení zvýšiť iba variabilnú zložku ceny tepla, čo v koncoročnom zúčtovaní pevne veríme nespôsobí zvýšenie nákladov za teplo pre domácnosti a občanov, nakoľko MHTH pokračuje v úsporných opatreniach, ktoré sa pozitívne prejavia v znížení nákladov na výrobu tepla.
 
Konečná priemerná cena tepla pre odberateľa za rok 2021 by mala zostať na pôvodnej úrovni pokiaľ nedôjde k ďalšiemu nepredvídateľnému zvýšeniu nákladov na emisie. Prioritou je udržanie ceny za teplo pre občana, preto sme nastavili chod teplárne tak, aby sa pri výrobe tepla minimalizovala produkcia CO2 a ďalšie prevádzkové náklady. 
 

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2021-31.07.2021  0,0371 170,7154 1,7417 1,7417

 

ARCHÍV CIEN TEPLA

V archíve cien tepla sú prístupné informácie o vývoji ceny tepla za obdobie rokov 2011 až 2020.

 

INFORMÁCIA O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH PRI PRIPOJENÍ DO SÚSTAVY CZT

1.  technické parametre horúcovodnej siete - pre dimenzovanie izolácií, dilatácie a pevnostný výpočet:

 • skušobný tlak podľa STN EN 13480-5     1,43 násobok pmax.     3,57 MPa,
 • maximálny prevádzkový tlak                     (pmax)                           2,5  MPa,
 • maximálna prevádzková teplota               (prívod / spiatočka)   150°C/100°C

 

2. technické parametre horúcovodnej siete - pre výpočet prenášaného tepla:

 • maximálny prevádzkový tlak                   (pmax)                            2,5 MPa,
 • prevádzková teplota (prívod/spiatočka) v lete 80-90°C/40-60°C, v zime 130-140°C/60-70°C v závislosti od vonkajšej teploty.

 

Požiadavky na teplonosnú rúru a izoláciu:
Hrúbku stien potrubia dodržať podľa STN  (EN) pre príslušnú tlakovú radu a dodržať hrúbky stien potrubia, ktoré sa používajú v MHTH v súčasnosti.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti združenej konštrukcie v súlade s EN 253, λ50 menej nanajvýš rovné 0,029 W/mK.

Pre projektovanie výkonu nových odovzdávacích staníc tepla (OST) napojených na sústavu CZT Košice je potrebné vychádzať z výpočtových teplôt 130/60°C pre vonkajšiu teplotu - 13°C pre mesto Košice.

 

Ďalšie parametre:
•    merná elektrická vodivosť média je maximálne 100 µS/cm,
•    celková tvrdosť média je maximálne 0,1 mmol/l,
•    maximálna teplota vracaného média u OST s doskovými výmenníkmi tepla alebo so špirálovými výmenníkmi tepla je 45°C,
•    maximálna teplota vráteného média u OST s vloženou vzduchotechnikou je 70°C,
•    diferenčný tlak média v primárnom HV systéme je regulovaný v rozsahu 900 kPa (zdroj) až 200 kPa (koncové uzlové body sústavy tepelných zariadení),
•    dispozičný tlak na vstupe do OST - cca 150-200 kPa

•    sieť je dvojtrubková, uzavretá