Nové pripojenie

Omrvinkové navigácie

Nové pripojenie

Ak plánujete výstavbu nového objektu alebo rekonštrukciu staršieho objektu s plánovanou spotrebou viac ako 30 MWh tu sú základné informácie o možnostiach a podmienkach pripojenia na SCZT Košice.

Tepláreň Košice, a. s. prevádzkuje primárny horúcovodný a parný rozvod systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach, ktorý má dĺžku vyše 128,5 km a pokrýva takmer celé územie mesta Košice. Na túto sieť bolo k 31. 12. 2016 napojených vyše 668 odovzdávacích staníc tepla. TEKO, a. s. je výrobcom tepla, ktoré dodáva z účinného centralizovaného zásobovania teplom. 

Povinnosťou TEKO, a. s. ako správcu inžinierskych sietí a účastníka územného a stavebného konania je vyjadrovať sa k projektovej dokumentácii stavieb a územno-plánovacej dokumentácii v lokalite mesta Košice. Posudzujeme stret inžinierskych sieti v našej správe  s ostatnými novo navrhovanými inžinierskymi sieťami.

V stavebnom konaní je TEKO, a. s. dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné. V súlade s ustanovením zákona o tepelnej energetike má dodávateľ tepla súčasne postavenie účastníka stavebného konania, ak sa povoľuje výstavba sústavy tepelných zariadení alebo jej časti na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom.

Ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zariadení na výrobu tepla musí sa ročná plánovaná spotreba tepla pokryť prednostne od TEKO, a. s.

SÚSTAVA CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM – ORIENTAČNÁ SCHÉMA

Výhody pripojenia na sústavu CZT
 • pri prevzatí OST a primárnej prípojky do správy alebo dlhodobého nájmu prevezmeme všetky povinnosti súvisiace s prevádzkou, vrátane rekonštrukcie OST v budúcnosti
 • zabezpečíme servis, údržbu a obsluhu vykurovacieho zdroja
 • bez starostí o obstaranie plynu či uhlia
   
 • dlhodobo jedna z najnižších cien za dodávky tepla na Slovensku
 • v prípade nových objektov sú investičné náklady na vybudovanie odovzdávacích staníc tepla (OST)  napojených na sústavu CZT často nižšie v porovnaní napr. s nákladmi na výstavbu a prevádzkovanie plynových kotolní a ich príslušenstva
 • TEKO otvorené rokovaniam o prevzatí do správy alebo dlhodobého nájmu primárnej prípojky a OST.
 • takmer všetky OST v našej správe sú diaľkovo monitorované dispečingom teplárenskej sústavy
 • vykonávame nepretržitú kontrolu nami servisovaných OST formou pochôdzok, prípadné poruchy bez odkladu odstraňujeme nepretržitou 24-hodinovou poruchovou službou. 
 • Máme zakomponované všetky technické prvky, vďaka ktorým dokážeme dodávať teplo a teplú úžitkovú vodu nepretržite podľa požiadaviek odberateľov. 
 • Pravidelne vykonávame revízie a skúšky zariadení, zabezpečujeme atesty o hospodárnej prevádzke, dbáme na bezpečnosť pri práci a ďalšie normatívne predpisy, ktoré nám vyplývajú z legislatívy.
 • V porovnaní s individuálnymi zdrojmi má CZT nainštalované viaceré zariadenia, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia. 
 • K znižovaniu emisií na území mesta Košíc TEKO výrazne prispieva aj kombinovaným spôsobom výroby tepla a elektrickej energie (tzv. metóda KVET).
4 KROKY K PRIPOJENIU DO SÚSTAVY

Zašlite vyplnenú Žiadosť o pripojenie do sústavy CZT Košice na uvedené kontaktné adresy. Zhodnotíme možnosti pripojenia, prerokujeme s Vami podmienky pripojenia a ďalšie záležitosti.

Po spracovaní projektovej dokumentácie požiadajte o upresnenie bodu napojenia do sústavy CZT a odsúhlasenie projektu (horúcovodná prípojka, odovzdávacia stanica tepla). Predložený projekt musí spĺňať požiadavky TEKO, a. s. na projektovú dokumentáciu.

Vysadenie odbočky, resp. ostrého prepoja zabezpečuje dodávateľ (TEKO, a. s.) alebo odberateľ. Osadenie určených meradiel pre meranie dodaného tepla na zmluvne dohodnutom odbernom mieste zabezpečuje v rámci vlastných nákladov TEKO, a. s. Vykonanie hydrostatickej tlakovej skúšky technologického celku za účasti zástupcov TEKO, a. s. zabezpečuje odberateľ.

Je posledným krokom k pripojeniu. TEKO, a. s. zabezpečí dodávky tepla.

Kontakty na osadenie meračov tepla a vykonanie hydrostatickej tlakovej skúšky technologického celku:

  Telefón E-mail
Montáž meračov tepla

+421 55 619 2965

+421 918 800 255

bohac_ladislav@teko.sk

dzugas_vladimir@teko.sk

Tlakové skúšky OST

+421 55 619 2916

+421 918 800 278

hajduk_miroslav@teko.sk

pravec_frantisek@teko.sk

Ceny tepla na rok 2017

Maximálne ceny tepla na rok 2017 boli určené Úradom pre reguláciu v sieťových odvetviach.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(v € bez DPH/kWh)

Fixná zložka ceny tepla
(v € bez DPH/kW)

Cena doplnkovej vody
(v € bez DPH/m3)

Cena  nevráteného konzendátu
(v € bez DPH/t)

01.01.2017-31.12.2017  0,0306    151,6282    1,6413 1,6413
PORADENSTVO O NOVOM PRIPOJENÍ
Kontakt Funkcia Telefón E-mail
Martin Laubert  ekonóm +421 55 619 29 34
+421 918 380 214
laubert_martin@teko.sk
Ing. Peter Pitoňák vedúci oddelenia
obchodu s teplom a rozvoja SCZT
+421 55 619 23 80
+421 905 201 433
pitonak_peter@teko.sk

 

 

Súvisiaca dokumentácia:

Žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí do situácie so záujmovým územím stavby
Žiadosť o pripojenie do sústavy CZT Košice
Technické podmienky dodávky tepla zo sústavy CZT
Všeobecné zmluvné podmienky
Dispečerský poriadok teplárenskej sústavy Košice