Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Podnetom je anonymné oznámenie a neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.


Tepláreň Košice, a. s. spracovala postupy pre zaistenie ochrany osôb, ktoré by prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti, k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa. Tieto sú obsahom dokumentu Opatrenia súvisiace s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti Tepláreň Košice, a. s.

 

Za rok 2020 neeviduje Tepláreň Košice, a. s. žiadne podanie súvisiace s oznámením kriminality a protispoločenskej činnosti.

Za rok 2019 neeviduje Tepláreň Košice, a. s. žiadne podanie súvisiace s oznámením kriminality a protispoločenskej činnosti.

Za rok 2018 neeviduje Tepláreň Košice, a. s. žiadne podanie súvisiace s oznámením kriminality a protispoločenskej činnosti.

PRÁVA ZAMESTNANCA

Zamestnanec má právo:

  • na oznámenie kriminality alebo protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom zamestnania, a na uvádzanie skutočností, ktoré prispejú k ich objasneniu alebo k zisteniu, usvedčeniu, resp. k odhaleniu páchateľa,
  • na to, aby nebol zo strany zamestnávateľa na pracovisku prenasledovaný alebo inak postihovaný, ak pri oznámení kriminality alebo protispoločenskej činnosti koná v dobrej viere (t.j. je presvedčený o pravdivosti uvádzaných skutočností v čase oznámenia, a to s prihliadnutím na okolnosti, ktoré sú mu známe a na vedomosti, ktoré má), pretože v takom prípade neporuší povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, 
  • na zachovanie anonymity v súvislosti s oznámením kriminality a protispoločenskej činnosti.

 

INFORMÁCIA O POSTUPE VYBAVOVANIA PODNETOV

Opatrenia súvisiace s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti sú interne rozpracované v príkaze generálneho riaditeľa. Príkaz vytvára vnútorný systém vybavovania podaní, podnetov a oznámení o kriminálnej a protispoločenskej činnosti. 

Obsahuje tieto podstatné náležitosti:

  • osobou zodpovednou za prijímanie podaní, podnetov a oznámení o kriminálnej a protispoločenskej činnosti je generálny riaditeľ,
  • lehota na preverenie podnetu je do 90 dní,
  • lehota môže byť predĺžená o ďalších 30 dní, v prípade neanonymných podnetov bude táto skutočnosť s uvedením dôvodov oznámená oznamovateľovi podnetu,
  • výsledok preverenia bude zaslaný do desiatich dní od preverenia podnetu, a to doporučene prostredníctvom pošty na požadovanú uvedenú adresu oznamovateľa (v prípade neanonymného podnetu),
  • všetci zamestnanci sú preukázateľne oboznámení o osobe zodpovednej za prijímanie podnetov a spôsoboch podávania podnetov,
  • osoby poverené preverením neanonymných podnetov sú povinné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá  podnet podala.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI NAHLASOVANÍ KRIMINALITY ALEBO PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI:

Zašlite podnet alebo vyplnený formulár podnetu jedným z uvedených spôsobov.

Kontakty na nahlásenie kriminality alebo protispoločenskej činnosti:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom zaslaním formulára na adresu: info@teko.sk
telefonicky na protikorupčnú linku tel. č. 421 55 619 2345
(dostupná nonstop)
písomne s označením ,,PODNET - NEOTVÁRAŤ" Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne s označením ,,PODNET - NEOTVÁRAŤ" Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok od 8:30 do 15:00)