Nadlimitné zákazky

OBSTARÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK

Obstarávanie zákazok s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako príslušný finančný limit pre nadlimitné zákazky t. j. 428 000 € (v prípade tovarov a služieb) a nad 5 350 000 € (v prípade stavebných prác), podlieha schváleniu v predstavenstve spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti schvaľuje požiadavky na obstarávanie, súťažné podklady, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, príp. výzvy na predkladanie ponúk alebo výzvy na súťaž, prípadne iné dokumenty k navrhovanému postupu obstarávania. Oznámenia o realizácií obstarávaní nadlimitných zákaziek sú zasielané formou oznámení do Úradného vestníka európskych spoločenstiev a do Vestníka verejného obstarávania, respektíve Úradu pre verejné obstarávanie. Informácie sú zverejnené aj na webovom sídle spoločnosti. 
Informácie k nadlimitným zákazkám uskutočňovaným v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – profil (viac)

Informácie k nadlimitným zákazkám

 Všetky nadlimitné zákazky sú zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie