Legislatíva

Omrvinkové navigácie

Legislatíva

TEPLO

Povolenie ÚRSO na výrobu a rozvod tepla
Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2022/T  -  ceny tepla platné od 1. 1. 2022

Rozhodnutie ÚRSO č. 0120/2021/T  -  ceny tepla platné od 1. 8. 2021
Rozhodnutie ÚRSO č. 0038/2021/T - ceny tepla platné od 1. 1. 2021
Rozhodnutie ÚRSO č. 0028/2019/T - ceny tepla platné od 1. 1. 2020
Rozhodnutie ÚRSO č. 0039/2019/T - ceny tepla platné od 1. 1. 2019
Rozhodnutie ÚRSO č. 0156/2018/T - ceny tepla platné od 1. 8. 2018
Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2018/T - ceny tepla pre roky 2018-2021
Vyhláška ÚRSO č. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Vyhláška ÚRSO č. 277/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla
Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej užítkovej vody na odbernom mieste
Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
Vyhláška MH SR č. 308/2016, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

 

ELEKTRICKÁ ENERGIA

Potvrdenie ÚRSO o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou  
Rozhodnutie ÚRSO č. 0059/2020/E-KV - cena pre KGZ
Rozhodnutie č. 0079/2017/E-KV z 06. 02. 2017 vznení Rozhodnutia č. 0015/2019/E-KV - cena pre TG2
Rozhodnutie o určení pevnej ceny elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou pre stanovenie doplatku ev. č. 0014/2014/E-KV – platné pre roky 2017-2021
Vyhláška ÚRSO č. 18/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektronenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí 
Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pre riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Vyhláška č. 370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z RF 
Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov