Projektanti

 

V zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení a  súvisiacich vykonávacích vyhlášok je projektant povinný v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie alebo povolenie na zmenu stavby uviesť posúdenie energetickej  hospodárnosti  novej budovy alebo existujúcej budovy pri jej významnej obnove (energetický certifikát) s uvedením  globálneho ukazovateľa a  zatriedením do príslušnej energetickej triedy.

 

Pre účely stanovenia  hodnoty globálneho ukazovateľa a zatriedenia budovy do energetických tried je potrebný  faktor primárnej energie. Dávame Vám na vedomie, že v Zbierke zákonov bola zverejnená Vyhláška MH SR č. 308/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2017, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

 

 

V  zmysle tejto vyhlášky má vypočítaný faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom mesta Košice hodnotu 0,413.

Povinnosťou spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. ako správcu inžinierskych sietí a účastníka územného a stavebného konania je vyjadrovať sa k projektovej dokumentácii stavieb a územno-plánovacej dokumentácii v lokalite mesta Košice.

Posudzujeme stret inžinierskych sieti v našej správe  s ostatnými novo navrhovanými inžinierskymi sieťami.

 

Svoje žiadosti na posúdenie projektovej dokumentácie a zakreslenie inžinierskych sietí Teplárne Košice do situácie so záujmovým územím stavby prosíme doručte na:

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Teplárenská 3

042 92 Košice

 

Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Peter Pitoňák (kontakt >>).

Notifications