Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva je systém riadenia spoločnosti manažmentom spoločnosti, ktorý v sebe integruje riadenie (manažérstvo) všetkých zložiek podnikateľskej činnosti organizácie do jedného uceleného (integrovaného) systému s cieľom optimálneho plnenia poslania, cieľov organizácie a oprávnených požiadaviek zainteresovaných strán.

 

Tepláreň Košice, a. s. je prvou energetickou spoločnosť na Slovensku, ktorej sa podarilo získať štyri certifikáty Integrovaného systému manažérstva kvality (ISM). V roku 2009 boli našej spoločnosti udelené certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. V roku 2010 bol udelený certifikát  ISO/IEC 27001.
 
Integrovaný systém manažérstva spoločnosti TEKO, a. s. tvoria:

 

DOHĽADOVÉ AUDITY A RECERTIFIKAČNÝ AUDIT

Jednou z priorít vedenia spoločnosti je potvrdiť stabilitu, zlepšovanie systému a plnenie požiadaviek ISO noriem. Preto spoločnosť absolvuje každoročné dohľadové audity a raz za tri roky audit recertifikačný.  Tieto audity sú vykonávané nezávislou audítorskou certifikačnou spoločnosťou.
Manažment spoločnosti realizuje minimálne jedenkrát do roka proces preskúmania ISM, aby sa zabezpečila jeho trvalá vhodnosť, primeranosť a efektívnosť. Preskúmanie manažmentom je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné absolvovanie externého auditu. Obsah preskúmania manažmentom je stanovený v zmysle smernice Príručka integrovaného systému manažérstva TEKO, a. s.

V dňoch 1. - 3. júla 2020 vykonala nezávislá certifikačná spoločnosť dohľadový audit  v TEKO, a. s. podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a dňa 19. júna 2020 podľa normy pre informačnú bezpečnosť ISO/IEC 27001.


Podľa vyjadrenie audítorskej spoločnosti prebehol audit bez nezhôd, nebola vznesená žiadna požiadavka na nápravné opatrenie. V súhrnej správe z auditu audítori vysoko hodnotili úroveň a efektívne fungovanie integrovaného systému manažérstva. Pozitívne hodnotia aj celkové zavedenie systémov a investícií do nových zariadení, ktoré prispievajú k znižovaniu záťaže na životné prostredie (ovzdušie, vody, odpady). Naša spoločnosť úspešne obhájila platnosť všetkých ISO certifikátov.

Súhrná správa z SMIB 2020

Súhrná správa z ISM 2020

Súhrná správa z certifikačného auditu ISO 37001

Správy z dohľadového auditu 2019

Súhrná správa z recertifikačného auditu 2018

Súhrná správa z dohľadového auditu za rok 2017

INTERNÉ AUDITY

Jedným zo základných nástrojov vedenia spoločnosti TEKO, a. s. pre zisťovanie funkčnosti, efektívnosti a neustáleho zlepšovania ISM v súlade s požiadavkami medzinárodných ISO noriem  je jeho preverovanie prostredníctvom interných auditov. Vyškolení audítori našej spoločnosti pri výkone interných auditov ISM uplatňujú štandardné postupy v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 19011.

V TEKO, a. s. sú pravidelne realizované audity v zmysle schváleného harmonogramu interných auditov ISM.  V rámci kalendárneho roka je zrealizovaných 9 interných auditov, výsledky ktorých sú zdokumentované v správach z interných auditov aj s príslušnými zisteniami a odporúčaniami.

Predmetom auditov je preverenie zhody vykonávaných činností v rámci procesov s požiadavkami ISO noriem a požiadavkami  príslušnej riadiacej dokumentácie.

Všetky prvky integrovaného systému manažérstva musia byť preverené v období do jedného roka.

 

VÍZIE A CIELE SPOLOČNOSTI

Realizácia investícií je riadený a plánovaný proces. Spoločnosť vytvára ročné, strednodobé i dlhodobé plány pre dosiahnutie zadefinovaných cieľov a vízií spoločnosti pri optimálnom využití vnútorných a vonkajších zdrojov financovania.

Pripravované projekty pre obdobie 2019 až 2020.

 

  • Manažérske (riadiace) procesy(M), prostredníctvom ktorých sa stanovuje strategický smer, uskutočňuje sa rozhodovanie a riadenie v spoločnosti,
  • Hlavné procesy(H), procesy vytvárajúce hodnotu pre spoločnosť a priamo ovplyvňujúce zákazníka,
  • Podporné procesy(P) pre fungovanie integrovaného systému manažérstva ako celku.

 

Vrcholové procesy sa v rámci štruktúrovanej procesnej analýzy rozpadajú na jednotlivé podprocesy. Každému definovanému procesu je priradený jeho vlastník. Vlastník procesu je zamestnanec spoločnosti zodpovedný za efektívnosť príslušného procesu a za meranie a zvyšovanie jeho efektívnosti.
Meranie procesov v podmienkach spoločnosti vychádza zo stanovených cieľov spoločnosti a ukazovateľov procesov. Východiskovými procesmi  z hľadiska plnenia požiadaviek zákazníka sú hlavné procesy spoločnosti. Informácie z týchto procesov tvoria základ pri rozhodovaní zakladajúcom sa na faktoch a slúžia pre stanovenie priorít ďalšieho napredovania spoločnosti.
Získaním a udržaním si certifikátov máme väčšie možnosti uchádzať sa o zákazníkov, ktorí majú povinnosť obstarávať energie od certifikovaných dodávateľov pomocou verejného obstarávania a elektronickej aukcie. Týmto si tiež zvyšujeme šance na udržanie súčasných, ako aj získanie nových zákazníkov.