Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC SEPTEMBER 2022

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,224 
 SO2  0,027 
 NOx  6,915 
 CO  1,764 
 ∑Corg  0,231 
 CO2  6 892 

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií KGJ1-2

Správa o oprávnenom meraní emisií KGJ3-4

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,3  5
 SO2  0,0  35
 NOx

 77,5

 100
 CO

 6,0

 80

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania HK3


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  ---  10
 SO2  ---  200
 NOx

 ---

 200
 CO  ---  220

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania ODS

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

 

Kogeneračné zariadenie KGZ

Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 NOx

 56,2

 75
 CO  71,9  100

Protokol emisného monitorovania KGZ

 

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty

 september 2022

 Fe  mg/l  2  0,039

 NL /105oC/

 mg/l  30  0
 pH    6,0 - 9,0

 7,76

 t

 oC

 28  16,4

 CHSKCR

 mg/l  35  4,3
 NEL  mg/l  0,5  0

   

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty september 2022

 BSK5

 mg/l  30  0,81
 NL   mg/l  30  19
 pH    6,0 - 9,0  7,51

 RL/550o/

 mg/l  1000  188
 CHSKCR  mg/l  70  8,4
 NEL  mg/l  0,4  0
 Fe  mg/l  2  0,575
 t  oC  28  17


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  september 2022
 pH    6,0 - 9,0  7,43
 RL/550o/  mg/l  640  620
 NL /105oC/  mg/l  40  2

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad

 0

  ---
 ostatný odpad  20   ---
 ∑  20   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v MHTH Košice nevzniká rádioaktívny odpad.