Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC OKTÓBER 2018

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,049
 SO2  9,949
 NOx  15,431
 CO  3,510
 ∑Corg  0,959
 CO2  24 640

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK1

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL -  5
 SO2 -  35
 NOx 93,5  100
 CO 0  100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,2  23
 SO2  110  196
 NOx  161  197
 CO  30  246

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  október 2018
 Fe  mg/l  2  0,210

 NL /105oC/

 mg/l  30  2,0
 pH    6,0 - 9,0

 7,77

 t

 oC

 28  21,5

 CHSKCR

 mg/l  35  10,6
 NEL  mg/l  0,5  0,014

 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  október 2018

 BSK5

 mg/l  30  0,73
 NL   mg/l  30  8,0
 pH    6,0 - 9,0  7,75

 RL/550o/

 mg/l  1000  506
 CHSKCR  mg/l  70  8,6
 NEL  mg/l  0,4  0
 Fe  mg/l  2  0,096
 t  oC  28  16,9


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  október 2018
 RL/550o/  mg/l  640  262
 NL /105oC/  mg/l  40  2,0
       

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad  0   ---
 ostatný odpad  2 089,20   ---
 ∑  2 089,20   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.