Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC FEBRUÁR 2018

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,195
 SO2  26,697
 NOx  35,936
 CO  3,708
 ∑Corg  1,077
 CO2  58 195

 

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  1,1  5
 SO2  0  35
 NOx  91,2  100
 CO  0,1  100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,7  22
 SO2  149  199
 NOx  175  199
 CO  20  249

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Február 2018
 Fe  mg/l  2  0,072

 NL /105oC/

 mg/l  30  6
 pH    6,0 - 9,0

 8,16

 t

 oC

 28  19,4

 CHSKCR

 mg/l  35  7,5
 NEL  mg/l  0,5  0

 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Február 2018

 BSK5

 mg/l  30  2,03
 NL   mg/l  30  1
 pH    6,0 - 9,0  7,78

 RL/550o/

 mg/l  1000  146
 CHSKCR  mg/l  70  6,1
 NEL  mg/l  0,4  0
 Fe  mg/l  2  0,058
 t  oC  28  8,8


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Február 2018
 RL/550o/  mg/l  640  170
 NL /105oC/  mg/l  40  2
       

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad  0   ---
 ostatný odpad  3 880,36   ---
 ∑  3 880,36   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.