Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC APRÍL 2019

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,116
 SO2  9,783
 NOx  19,935
 CO  2,186
 ∑Corg  0,535
 CO2  28 981

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK1

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL -  5
 SO2 -  35
 NOx -  100
 CO -  100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  1,0  20
 SO2  83,4  199
 NOx  180,4  199
 CO  17,9  249

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  apríl 2019
 Fe  mg/l  2  0,042

 NL /105oC/

 mg/l  30  0
 pH    6,0 - 9,0

 8,2

 t

 oC

 28  21,4

 CHSKCR

 mg/l  35  7,3
 NEL  mg/l  0,5  0

 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  apríl 2019

 BSK5

 mg/l  30  0,81
 NL   mg/l  30  4
 pH    6,0 - 9,0  7,8

 RL/550o/

 mg/l  1000 552
 CHSKCR  mg/l  70  7,3
 NEL  mg/l  0,4  0,027
 Fe  mg/l  2  0,038
 t  oC  28  13,1


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  apríl 2019
 RL/550o/  mg/l  640  250
 NL /105oC/  mg/l  40 1
       

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad  0,0   ---
 ostatný odpad  2 340   ---
 ∑  2 340   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.