Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC JÚN 2018

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,013
 SO2  7,516
 NOx  8,322
 CO  0,948
 ∑Corg  0,453
 CO2  14 813

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK1

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL    5
 SO2    35
 NOx    100
 CO    100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,2  25
 SO2  135  196
 NOx  164  197
 CO  11  246

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Jún 2018
 Fe  mg/l  2  0,07

 NL /105oC/

 mg/l  30  1,0
 pH    6,0 - 9,0

 7,86

 t

 oC

 28  26,1

 CHSKCR

 mg/l  35  7,3
 NEL  mg/l  0,5  0,0

 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Jún 2018

 BSK5

 mg/l  30  1,03
 NL   mg/l  30  9,0
 pH    6,0 - 9,0  7,9

 RL/550o/

 mg/l  1000  486
 CHSKCR  mg/l  70  12,5
 NEL  mg/l  0,4  0,0
 Fe  mg/l  2  0,121
 t  oC  28  23,4


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Jún 2018
 RL/550o/  mg/l  640  166
 NL /105oC/  mg/l  40  0
       

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad  0   ---
 ostatný odpad  1 491,01   ---
 ∑  1 491,01   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.