Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC FEBRUÁR 2019

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,760
 SO2  26,504
 NOx  32,511
 CO  3,395
 ∑Corg  0,903
 CO2  49 834

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK1

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 0,1  5
 SO2 0,0  35
 NOx 92,2  100
 CO 0,5  100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  4,4  22
 SO2  163,1  199
 NOx  180,8  199
 CO  21,0  249

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  február 2019
 Fe  mg/l  2  0,058

 NL /105oC/

 mg/l  30  9
 pH    6,0 - 9,0

 7,97

 t

 oC

 28  14,9

 CHSKCR

 mg/l  35  5,5
 NEL  mg/l  0,5  0,012

 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  február 2019

 BSK5

 mg/l  30  1,06
 NL   mg/l  30  0
 pH    6,0 - 9,0  7,84

 RL/550o/

 mg/l  1000 506
 CHSKCR  mg/l  70  6,4
 NEL  mg/l  0,4  0
 Fe  mg/l  2  0,058
 t  oC  28  10,9


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  február 2019
 RL/550o/  mg/l  640  258
 NL /105oC/  mg/l  40 0
       

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad  0,0   ---
 ostatný odpad  3 420,36   ---
 ∑  3 420,36   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.