Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC APRÍL 2018

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,058
 SO2  7,531
 NOx  16,669
 CO  1,773
 ∑Corg  0,429
 CO2  25 857

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK1

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  1,4  5
 SO2  0,0  35
 NOx  86,1  100
 CO  0,3  100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,6  20
 SO2  81  198
 NOx  178  199
 CO  17  248

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Apríl 2018
 Fe  mg/l  2  0,044

 NL /105oC/

 mg/l  30  0
 pH    6,0 - 9,0

 7,85

 t

 oC

 28  23,6

 CHSKCR

 mg/l  35  8,1
 NEL  mg/l  0,5  0,016

 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Apríl 2018

 BSK5

 mg/l  30  0,65
 NL   mg/l  30  1,0
 pH    6,0 - 9,0  7,98

 RL/550o/

 mg/l  1000  242
 CHSKCR  mg/l  70  8,3
 NEL  mg/l  0,4  0
 Fe  mg/l  2  0,061
 t  oC  28  14,1


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Apríl 2018
 RL/550o/  mg/l  640  318
 NL /105oC/  mg/l  40  18
       

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad  0   ---
 ostatný odpad  2 021,62   ---
 ∑  2 021,62   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.