Profil spoločnosti

Názov spoločnosti: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Sídlo: Teplárenská 3, 042 92 Košice
Dátum vzniku: 21. januára 2002
 

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla vo forme horúcej vody a pary v sústave centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku. Hlavným odberateľom tepla je Tepelné hospodárstvo (TEHO), s.r.o. Košice, prostredníctvom ktorého TEKO, a. s. zásobuje 78 000 košických domácností.

Z celkového ročného odberu tepla 727 083 MWh tvoria domácnosti 64 % a ostatní odberatelia 36 %.

Tepláreň Košice, a. s. vyrába tiež elektrickú energiu a poskytuje podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy SR. Pri výrobe elektriny a tepla využíva technológiu KVET (kombinovaná výroba elektriny a tepla), ktorá má mimoriadne pozitívny vplyv na výrazné zníženie produkcie emisií, účinnosť celého cyklu výroby elektriny a tepla a na jeho konečnú cenu. Hlavným odberateľom elektrickej energie sú Východoslovenská distribučná, a. s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Výrobná kapacita

Výrobná kapacita teplárne sa od začatia jej činnosti v novembri roku 1967 súbežne zväčšovala s postupne rastúcim odberom tepla a rozvojom mesta. V súčasnosti sa teplo a elektrická energia vyrábajú v zdrojoch TEKO I. a TEKO II., ktoré pozostávajú z:
· parného kotla PK1 o výkone 109 MWt a turbogenerátora TG1 s výkonom 55 MWe,
· parného kotla PK3e o výkone 158 MWt, parného kotla PK4s o výkone 143 MWt, parného kotla PK4n o výkone 91 MWt a turbogenerátora TG2 s výkonom 66 MWe.

Metódou KVET v Košiciach spoločnosť zabezpečuje:

• horúcu vodu 150 °C/70 °C,
• elektrickú energiu,
• technologickú paru 1,0 MPa, 220±10 °C

Certifikáty

V roku 2009 Tepláreň Košice, a. s. v rámci Integrovaného systému manažérstva získala tri certifikáty — ISO 9001:2008 pre systém manažérstva kvality, ISO 14001:2004 pre systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001:2007 pre systém manažérstva BOZP. V júni 2010 Integrovaný systém manažérstva rozšírila o certifikát Systému manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle požiadaviek normy ISO 27001:2005. Tepláreň Košice, a. s. sa tak stala prvou energetickou spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala štyri prestížne certifikáty.
 

Notifications