Hospodárnosť prevádzky

HOSPODÁRNOSŤ PREVÁDZKY SÚSTAVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ TEPLÁRNE KOŠICE, A. S. VYKAZUJE 100%

V zmysle platnej legislatívy sú výrobcovia tepla, ktorí využívajú tuhé alebo kvapalné fosílne palivá povinní vykonať overenie účinnosti svojich tepelných zariadení. Overenie hospodárnosti prevádzky tepelných zariadení v TEKO, a. s. vykonala vo februári a v marci 2018 oprávnená organizácia - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Košice. Kontrolou sa overovala účinnosť spaľovacieho procesu parného kotla PK1, ekologizovaného parného kotla PK3e, rekonštruovaného kotla PK4s, denitrifikovaného kotla PK4n pri troch rôznych výkonoch. Záverečná správa SEIA konštatuje, že Tepláreň Košice, a. s. spĺňa ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla.