História

Omrvinkové navigácie

História

Teplárenský systém pre zásobovanie mesta teplom sa pripravoval už od roku 1950. Až po rozhodnutí o výstavbe Východoslovenských železiarní v roku 1959 sa tento zámer postupne stával skutočnosťou. V januári 1960 odsúhlasilo vtedajšie Ministerstvo palív a energetiky jeho realizáciu. Začali sa tak práce na komplexnom riešení teplofikácie, s využitím dodávky tepla z existujúcej turbocentrály pri terajšej budove VSE a provizórnych kotolní na sídlisku Terasa. Súbežne sa rozbehli práce na príprave výstavby mestskej teplárne v lokalite Košice -  Nižné Kapustníky.

Vtedy existujúce a provizórne tepelné zdroje spolu predstavovali výkon 67,6 MW.

Provizórne kotolne boli parné, ale rozvody na sídlisku Terasa boli horúcovodné. Vedľa provizórnych kotolní bola postavená kaskádová zmiešavacia stanica, do ktorej ústili aj dve parné potrubia zo starej elektrárne. Prvá dodávka tepla z tohto malého teplárenského systému sa uskutočnila 17.9.1963.

Výstavba 1. etapy teplárne sa začala v máji 1964. Technologické vybavenie tvorili parné kotly 2 x 160 t/h s tepelným výkonom 217 MW, horúcovodné kotly  2 x 50 Gcal/h s tepelným výkonom 116 MW a  kondenzačno-odberový turbogenerátor 55 MW.

       

 

Palivom bol donecký antracit, neskôr zemný plyn. Prvé teplo dodala Tepláreň v Košiciach 24.11.1967. Turbogenerátor bol prifázovaný v júni 1968. Provizórne zdroje tepla boli odstavené a parný rozvod sa začal prevádzkovať ako horúcovodný.

Súbežne sa budovali tepelné rozvody. Pokrokom bola regulácia teploty a tlaku na vyvýšených častiach mesta. Tieto rozvody sú situované v severnej časti mesta a sú riešené ako kruhová mrežová sieť. Parný rozvod sa nachádza v južnej časti mesta.

         

 

Výstavba rozvodov tepla prebieha podľa potrieb aj v súčasnosti. 

 

1953 - 1954   na krajskom energetickom podniku vznik referátu, neskôr oddelenia pre tepelnú energiu
1953              zaradenie výstavby teplárne Košice do plánu GE 60
1962 - 1963   začiatok vykurovania sídliska TERASA z provizórnej kotolne
                       začiatok výstavby horúcovodov a parovodov teplárenskej sústavy Košice
1962 - 1970   výstavba TEKO I.
1967              24.11.1967 začiatok prevádzky Teplárne VSE
1967 - 1968   plynofikácia parných kotlov TEKO I.
                      1.4.1968  vznik Závodu rozvodu tepla VSE
1977              24.5.1977 slávnostný výkop výstavby TEKO II.
1982              komplexné skúšky a ukončenie výstavby TEKO II
1986              plynofikácia  zariadení TEKO II
1987              nasadenie mikroprocesorov na riadenie a prenosy výmenníkových staníc
1989              pripojenie mestskej spaľovne na parovody Teplárne VSE
                      začiatky dispečerského riadenia teplárenskej sústavy
1991              1.1.1991 vyčlenenie závodov Teplárne a Rozvodu tepla  z VSE, š.p. do SEP, š. p.
                      január 1991 zriadený samostatný útvar dispečingu tepl. sústavy Košice
1992              využívanie mikroprocesorov pre prenosy a riadenie teplárenských rozvodov
1994              1.11.1994 transformácia SEP, š.p. na Slovenské elektrárne, a. s.
                      začiatok nasadzovania úsporných frekvenčných pohonov
                      začiatok využívania predizolovaných potrubných systémov
1999              ekologizácia spaľovacích režimov
                      kontinuálny emisný monitoring
2001              orientácia spoločnosti na zákazníka
                      1.9.2001 vznik strediska energetického poradenstva
2002              21.1.2002 vznik TEKO, a. s. zrušením SE, a. s. bez likvidácie a jej rozdelením do
                      novozaložených a.s. 
                      začiatok výstavby atomizovaných staníc
2003              výstavba 24. etapy sústavy CZT Košice
2004              realizácia Akumulácie horúcovodného systému 
                      príprava projektov ekologizácie zdroja
                      realizácia projektu ROVET (Riadenie obchodu, výroby el. energie a tepla)
2005              realizácia investičného projektu "Denitrifikácia PK1"
2006              realizácia investičného projektu "Suchý odber popola"
                      realizácia investičného projektu "Rekonštrukcia elektrostatických odlučovačov za 
                      parnými kotlami PK3, PK4 a ich automatický monitorovací systém"
2007              obdobie revitalizácie výrobných, technických a ekonomických procesov
2009              odpredaj "Prekleňovacieho zdroja tepla Prešov", ktorý spločnosť prevádzkovala od 6. 10. 1989 do 31. 12. 2009. Inštalovaný tepelný
                     výkon PZT Prešov 31,8 MW. Jeho technologické vybavenie tvorili tri horúcovodné kotly, z toho jeden o výkone 15,6 MW
                     a dva o výkone 8,1 MW. Ako palivo sa používal zemný plyn. Horúcovodné rozvody vo vlastníctve spoločnosti mali dĺžku 5,5 km a bolo
                     na nich napojených 9 odovzdávacích staníc tepla.
2005 - 2015  realizácia projektov ekologizácie TEKO - "Ekologizácia parného kotla PK3", "Rekonštrukcia kotla Pk4 na granulačný",
                     "Rekonštrukcia a denitrifikácia kotla PK4s", "Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín"
2016             dosiahnutie plného súladu s predpismi na ochranu čistoty ovzdušia a dodržanie emisných limitov platných podľa
                     smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
2016             rozpracovanie projektu rekonštrukcie vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom
2016             rozpracovanie projektu výstavby technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO  I