Etický kódex

Omrvinkové navigácie

Etický kódex

Pri pôsobení na verejnosti i v obchodnom prostredí je cieľom spoločnosti udržať dobrú povesť spoločnosti a napĺňať plán prosperity a rastu. Konkrétnou podobou tohto procesu je prejav odhodlania uskutočňovať našu podnikateľskú činnosť v súlade s právnymi predpismi a najvyšším štandardom podnikateľskej etiky.

 

Etický kódex dodávateľa

MH Manažment, a.s. ako jediný akcionár spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. zadefinoval 17. júna 2020 princípy spolupráce s dodávateľmi založené na Etickom kódexe dodávateľa.

Etický kódex spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s. je súčasťou pracovného poriadku a je záväzný pre všetkých zamestnancov, členov orgánov spoločnosti a iné osoby konajúce v mene spoločnosti, ako aj pre spoločnosť samotnú.

Spoločnosť sa vo svojej činnosti pridržiava štandardných morálnych a etických princípov a prípadné rozpory môže pomocou etického kódexu kontrolovať.

Tepláreň Košice, a. s. neeviduje za rok 2019 porušenia etického kódexu ani podnety verejnosti na prešetrenie neetického správania sa zamestnancov.

Tepláreň Košice, a. s. neeviduje za rok 2018 porušenia etického kódexu ani podnety verejnosti na prešetrenie neetického správania sa zamestnancov.

Tepláreň Košice, a. s. neeviduje za rok 2017 porušenia etického kódexu ani podnety verejnosti na prešetrenie neetického správania sa zamestnancov.

Tepláreň Košice, a. s. eviduje v roku 2016 jeden prípad porušenia Etického kódexu. 

Porušenie etického kódexu:

časť F Vzťahy medzi zamestnancami:     
„Zamestnanec zodpovedá za svoje správanie a konanie. Správa sa tak, aby svojim konaním nespôsobil ujmu sebe ani svojmu okoliu.“

Opis konania:

  • opakujúce sa nevhodné správanie k nadriadeným, neakceptovanie  postavenia a právomoci vedúceho zmeny,
  • neadekvátne diskusie a komentáre o správnosti, resp. nesprávnosti pokynov nadriadených a ich nariadení,
  • vnášanie nervozity a stresu na zmene, zbytočné komentovanie a hodnotenie činností iných zmien a iných kolegov,
  • nevhodné správanie sa voči nadriadeným a kolegom.

Uplatnený postih:

  • písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny.