Etický kódex
 
Pri pôsobení na verejnosti i v obchodnom prostredí je cieľom spoločnosti udržať dobrú povesť spoločnosti a napĺňať plán prosperity a rastu. Konkrétnou podobou tohto procesu je prejav odhodlania uskutočňovať našu podnikateľskú činnosť v súlade s právnymi predpismi a najvyšším štandardom podnikateľskej etiky.
 
Etický kódex je súčasťou pracovného poriadku a je záväzný pre všetkých zamestnancov, členov orgánov spoločnosti a iné osoby konajúce v mene spoločnosti, ako aj pre spoločnosť samotnú.

 

Spoločnosť sa vo svojej činnosti pridržiava štandardných morálnych a etických princípov a prípadné rozpory môže pomocou etického kódexu kontrolovať. 

 

Etický kódex spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. 

 

Notifications