Environmentálna politika

Omrvinkové navigácie

Environmentálna politika

 

MH Teplárenský holding, a. s. dbá na ochranu životného prostredia, zodpovedne monitoruje environmentálne aspekty v celom výrobnom procese a snaží sa kontinuálne znižovať zaťaženie životného prostredia. Riadenie spoločnosti je v súlade so zavedeným a certifikovaným systémom environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14 001. 
Zariadenia prevádzkujeme v zmysle Integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia Košice a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

 

Informácie o dopade výrobného procesu na životné prostredie zverejňuje MH Teplárenský holding, a. s. závod Košice na mesačnej i ročnej báze. Aktulizované informácie sú zverejnené v sekcii Povinné zverejňovanie - Výrobné informácie - Informácie o vplyve na životné prostredie.

 • Ochrana ovzdušia
 • Ochrana vôd
 • Odpadové hospodárstvo

 

 

 

 

 

 

 

 ZÁMER SPOLOČNOSTI

Vrcholový manažment spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s. vyjadruje svoje strategické rozhodnutie zabezpečiť a naďalej rozvíjať podnikateľské aktivity v znamení neustáleho zlepšovania výrobného a dodávateľského procesu k prospechu a spokojnosti zákazníkov s veľkým dôrazom na životné a pracovné prostredie. 
V rámci integrovaného systému manažérstva sa pre oblasť životného prostredia spoločnosť zaväzuje:

 • chrániť životné prostredie operatívnym riadením produkcie odpadov, emisií do ovzdušia, výpustov do vôd a ďalších znečistení v procese prevádzky,
 • pokračovať v sústavnom zlepšovaní vzťahu akciovej spoločnosti k ochrane životného prostredia,
 • dodržiavať platné environmentálne právne predpisy SR a EÚ, ako aj ostatné interné dokumenty akciovej spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia,
 • vykonávať činnosti, ktoré znižujú, alebo operatívne riadia znečisťovanie, umožňujú úsporné využitie energie a surovín,
 • sledovať a hodnotiť ukazovatele, ktoré vyjadrujú vplyv na životné prostredie vo všetkých jeho zložkách a pravidelne publikovať správy o stave v oblasti     ochrany životného prostredia,
 • uskutočňovať otvorený dialóg s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
 • efektívne zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a tiež zavádzaní nových procesov a  technológií,
 • neustále zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov.

 

ZÁVÄZOK MANAŽMENTU

Vrcholový manažment spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s. sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov na vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva pre oblasť životného prostredia, a zároveň vytvorí podmienky pre plnenie príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

 

Kontakty:

 Kontaktná osoba Funkcia  Telefón  E-mail
Mgr. Tomáš Hargaš technik ŽP  +421 55 619 2371 tomas.hargas@mhth.sk
Ing. Stanislav Dzuričko špecialista ŽP  +421 55 619 2372

stanislav.dzuricko@mhth.sk