Elektrina

Omrvinkové navigácie

Súčasne s teplom vyrábame aj elektrickú energiu

Výrobu elektrickej energie realizujeme spoločnou výrobou tepla a elektriny v zdrojoch KGZ a TEKO II. Ako palivové zdroje používame čierne energetické uhlie a zemný plyn. V roku 2018 sa čierne uhlie na vyrobenej elektrine podieľalo 82,74 % a zemný plyn 17,26 %. Rozhodujúcimi zdrojmi výroby elektriny sú Kogeneračný zdroj elektriny a tepla (KGZ) s inštalovaným výkonom 37,5 MWe a turbogenerátor TG2 s inštalovaným výkonom 63 MWe.

Aktuálne je stanovená pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku elektriny vyrobenej technológiou kombinovanej výroby elektriny a tepla rozhodnutím Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach nasledovne: 
Cena pre KGZ: Rozhodnutie č. 0059/2020/E-KV
Cena pre TG2: Rozhodnutie č. 0079/2017/E-KV z 06. 02. 2017 vznení Rozhodnutia č. 0015/2019/E-KV

 

Zjednodušená schéma výroby a dodávky tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s.