Elektrina

Omrvinkové navigácie

Súčasne s teplom vyrábame aj elektrickú energiu

Výrobu elektrickej energie realizujeme spoločnou výrobou tepla a elektriny v zdrojoch TEKO I a TEKO II. Ako palivové zdroje používame čierne energetické uhlie a zemný plyn. V roku 2017 sa čierne uhlie na vyrobenej elektrine podieľalo 82,3 % a zemný plyn 17,7 %. Rozhodujúcimi zdrojmi výroby elektriny sú turbogenerátor TG1 s inštalovaným výkonom 50 MWe a turbogenerátor TG2 s inštalovaným výkonom 63 MWe.

Zjednodušená schéma výroby a dodávky tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s.