Ekonomické informácie

Ekonomické informácie

MH Teplárenský holding, a. s. predkladá verejnosti informácie o hospodárení spoločnosti a nakladaní s majetkom štátu. V tejto sekcii sprístupňuje základné hospodárske ukazovatele aktualizované ku koncu kalendárneho štvrťroka príslušného roka, výsledky hospodárenia a vybrané finančné informácie za predchádzajúce roky publikované vo výročných správach. MH Teplárenský holding, a. s dbá na dodržiavanie princípov transparentného obstarávania, preto v tejto sekcii sprístupňuje podmienky obstarávania ako i informácie o prebiehajúcich a zrealizovaných obstarávaniach. Samozrejmosťou je zverejňovanie informácií o vystavených faktúrach, objednávkach a uzavretých zmluvách. Zmluvy sú zverejňované prostredníctvom portálu Centrálny register zmlúv SR