Dozorná rada

Omrvinkové navigácie

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Jej pôsobnosť a postavenie je upravené Stanovami a Rokovacím poriadkom Dozornej rady spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s. Dozorná rada má troch členov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady.

Rozhodnutím jediného akcionára MH Manažment, a. s. došlo s účinnosťou od 1. mája 2022 k zmene v personálnom obsadení dozornej rady. 

Dozorná rada pracuje od 1. mája 2022 v zložení: Ing. Juraj Krátky (člen), Ing. Peter Jurčo, MBA (člen) a Ing. Stanislav Dzuričko (člen - zástupca zamestnancov).

Ing. Juraj Krátky
člen dozornej rady
Ing. Stanislav Dzuričko
člen dozornej rady
životopis

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2016 -           referent pre ochranu životného prostredia, Tepláreň Košice v skratke TEKO, a. s.

                     predseda ZO ECHOZ pri TEKO, a. s. a člen predsedníctva ECHOZ

2015 - 2016  vedúci oddelenia životného prostredia, Tepláreň Košice v skratke TEKO, a. s.

1997 - 2015  referent pre ochranu životného prostredia, Tepláreň Košice v skratke TEKO, a. s.

1990 - 1997  prevádzkový chemik, VTK, a. s. Košice

od 1.10.2020 - člen Dozornej rady TEKO, a. s.

 

VZDELANIE
2004 - 2009  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií - Ústav montánnych vied
                     a ochrany životného prostredia, Technická univerzita Košice
1986 - 1990  Stredná priemyselná škola chemická vo Svite

Bez politickej príslušnosti
Jazykové znalosti: anglický jazyk, ruský jazyk, český jazyk

Ing. Peter Jurčo
člen dozornej rady

 

ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY

Dozorná rada rokuje podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok.

Členovia Dozornej rady spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. majú uzatvorenú Mandátnu zmluvu na výkon funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti uzatvorenú v súlade s ustanoveniami §§ 566 až 576 Obchodného zákonníka, z. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.


Touto mandátnou zmluvou sa člen dozornej rady zaväzuje pre spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vykonávať na jeho účet činnosť, ktorá spočíva vo výkone činnosti člena dozornej rady obchodnej spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za to odmenu dohodnutú v tejto zmluve.


Na vykonávanie činnosti člena dozornej rady sa vzťahujú ustanovenia IV. Časti, čl. XI. bod 19 stanov obchodnej spoločnosti a rokovací poriadok dozornej rady obchodnej spoločnosti.


Odmena za výkon funkcie predsedu dozornej rady je vyplácaná mesačne v sume 1.161,79 EUR. Člen dozornej rady poberá mesačnú odmenu vo výške 929,43 EUR.