Čerpanie NFP

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP)

Tepláreň Košice, a. s. od roku 2005 aktívne a úspešne využíva všetky možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov (NFP) zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V súlade s prioritou vlády Slovenskej republiky v stanovenom programovom období čerpala prostriedky z operačných programov „Základná infraštruktúra“ priorita 2: Environmentálna infraštruktúra a „Životné prostredie“, prioritná os:  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Tieto prostriedky mali zásadný význam pri investíciách do ekologizácie výrobných zariadení s cieľom zníženia emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší.


Prehľad čerpania NFP pri zrealizovaných investíciách v TEKO, a. s. v rokoch 2005 - 2015

 

Názov investičnej akcie Popis

Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach

Časť č.1: Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla -  časť 10. etapy  medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach
Časť č.2: Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla – časť PTR medzi šachtami Š 11010-Š 11010-160 na sídlisku Terasa časť Luník 3 v Košiciach
Časť č.3: Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla – časť 21. etapy medzi šachtami  Š21030 – Š21030 - 140 na Tr. arm.gen. L.Svobodu v Košiciach
Časť č.4: TEKO – Prechod priemyselnej zóny z pary na horúcu vodu v MČ Košice Nad jazerom
Miesto realizácie projektu Košice
Výzva - kód Výzvy OPKZP-PO4-SC451-2017-20
Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Celkové náklady na realizáciu diela 5 160 936,00 €
Maximálna poskytnutá výška NFP na hlavné aktivity projektu 4 104 033,91 €
Začiatok hlavných aktivít projektu 12.03.2019