Čerpanie NFP

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP)

Tepláreň Košice, a. s. od roku 2005 aktívne a úspešne využíva všetky možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov (NFP) zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V súlade s prioritou vlády Slovenskej republiky v stanovenom programovom období čerpala prostriedky z operačných programov „Základná infraštruktúra“ priorita 2: Environmentálna infraštruktúra a „Životné prostredie“, prioritná os:  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Tieto prostriedky mali zásadný význam pri investíciách do ekologizácie výrobných zariadení s cieľom zníženia emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší.

 

Názov investičnej akcie

Popis

Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach

Časť č.1: Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice na horúcovodné v priemyselnej zóne Vyšné Opátske
Časť č.2: Rekonštrukcia vonkajších primárnych horúcovodných rozvodov sústavy CZT Košice, časť Rekonštrukcia napájača 9.etapy SCZT Košice
Časť č.3: Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice pre zásobovanie teplom spoločnosti HYDINA
Časť č.4: Rekonštrukcia HV rozvodu 2xDN250 od šachty Š 25250 po OST 25610

Miesto realizácie projektu

Košice

Výzva - kód Výzvy

OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Operačný program

Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Celkové náklady na realizáciu diela

3 891 725,03 €

Maximálna poskytnutá výška NFP na hlavné aktivity projektu

2 512 009,78 €

Začiatok hlavných aktivít projektu

06.04.2020

 

Názov investičnej akcie Popis

Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach

Časť č.1: Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla -  časť 10. etapy  medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach
Časť č.2: Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla – časť PTR medzi šachtami Š 11010-Š 11010-160 na sídlisku Terasa časť Luník 3 v Košiciach
Časť č.3: Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla – časť 21. etapy medzi šachtami  Š21030 – Š21030 - 140 na Tr. arm.gen. L.Svobodu v Košiciach
Časť č.4: TEKO – Prechod priemyselnej zóny z pary na horúcu vodu v MČ Košice Nad jazerom
Miesto realizácie projektu Košice
Výzva - kód Výzvy OPKZP-PO4-SC451-2017-20
Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Celkové náklady na realizáciu diela 3 891 725,03 €
Maximálna poskytnutá výška NFP na hlavné aktivity projektu 3 759 683,89 €
Začiatok hlavných aktivít projektu 12.03.2019
Ukončenie projektu 12.08.2020

 

ČERPANIE NFP PRI ZREALIZOVANÝCH INVESTÍCIÁCH V ROKOCH 2002 - 2018

Názov investičného projektu Rok realizácie Obstarávacia hodnota (v € bez DPH) Nenávratný finančný príspevok (v €) NFP v % zo schválených oprávnených výdavkov Iné zdroje (v €) Operačný program Prioritná os / operačný program
Rekonštrukcia elektrostatických odlučovačov za parnými kotlami PK 3, PK 4 a ich AMS 2005-2006 7.496.084,51 5.466.817,98 95 % 2.029.266,53 Základná infraštruktúra

2- Environmentálna infraštruktúra

2.2 - Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

Zníženie prašnosti pri vykládke uhlia na skládku 2010-2011 2.384.392,83 822.675,00 35 % 1.561.717,83 Životné prostredie 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
3.1 – Ochrana ovzdušia
Ekologizácia parného kotla TEKO 2010-2013 21.497.133,22 10.449.999,96 50 % 11.047.133,26 Životné prostredie 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
3.1 – Ochrana ovzdušia
Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín 2014-2015 29.562.200,75 7.499.218,65 31,51 % 22.062.982,10 Životné prostredie 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
3.1 – Ochrana ovzdušia
Zásadná zmena výrobného procesu – rekonštrukcia a denitrifikácia kotla PK4s 2014-2015 22.336.630,23 10.199.249,99 50 % 12.137.380,24 Životné prostredie 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
3.1 – Ochrana ovzdušia