Čerpanie NFP

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP)

Tepláreň Košice, a. s. od roku 2005 aktívne a úspešne využíva všetky možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov (NFP) zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V súlade s prioritou vlády Slovenskej republiky v stanovenom programovom období čerpala prostriedky z operačných programov „Základná infraštruktúra“ priorita 2: Environmentálna infraštruktúra a „Životné prostredie“, prioritná os:  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Tieto prostriedky mali zásadný význam pri investíciách do ekologizácie výrobných zariadení s cieľom zníženia emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší.


Prehľad čerpania NFP pri zrealizovaných investíciách v TEKO, a. s.