Akcionár

Akcionár

Akcionárom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s skratke TEKO, a. s. je v zmysle Rozhodnutia MH SR č. 49/2015 spoločnosť MH Manažment, a. s., ktorá sa stala právnym nástupcom Fondu národného majetku SR s účinnosťou od 01. 01. 2016.

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vznikla zrušením spoločnosti Slovenské elektrárne (SE), a. s. Bratislava, bez likvidácie a jej rozdelením do novozaložených akciových spoločností. Je jedným z právnych nástupcov, ktorý podľa rozhodnutia svojho zakladateľa prevzal obchodno-záväzkové, poistné, pracovno-právne a ostatné s podnikaním súvisiace vzťahy zanikajúcich SE, a. s. týkajúcich sa odštepného závodu Tepelná energetika, o. z. Košice.