Terminológia v teplárenstve
Oboznámte sa so základnými pojmami v teplárenstve.
 
Najčastejšie používané výrazy z tejto oblasti sú zoradené  v abecednom poradí.

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z

____________________________________________________________________

A

adresa

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, 042 92  Košice

atest

Atest o overení hospodárnosti sústavy tepelných zariadení je doklad, ktorý stanovuje hodnotiaci výsledok overenia hospodárnosti prevádzky jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení vyjadrený mierou hospodárnosti s normatívami jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení. Metodiku overovania hospodárnosti vydáva MH SR.

HORE 

B

bezkanálové tepelné vedenie

Potrubné rozvody slúžiace na distribúciu teplonosného média (pary, horúcej vody, teplej vody) zhotovené z rúr, ktoré sú už   z výroby vybavené tepelnou izoláciou na báze polyuretánovej peny a ochranným plášťom z húževnatého plastu. Tieto potrubia sa ukladajú priamo do pieskového lôžka vo výkopoch a po ukončení montáže a tlakových skúšok sa zasypávajú pieskom a zeminou. Potrubia bývajú po celej dĺžke vybavené monitorovacími vodičmi, ktoré slúžia na rýchlu a presnú identifikáciu prípadných porúch.

HORE

C

centralizované zásobovanie teplom (CZT)

Zdroj tepla zásobuje viac ako jeden objekt pomocou tepelných sietí, ktoré sú aspoň sčasti vedené voľným priestorom. V súčasnosti je to najmodernejší a zároveň najefektívnejší spôso zásobovania teplom na vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV). V nemecom jazyku sa používa termín Fernwärme (diaľkové teplo) a v angličtine zase district heating (diaľkové vykurovanie). Vyspelé európske krajiny podporujú CZT svojou legislatívou a cenovou politikou práve kvôli ochrane životného prostredia a efektívnemu využitiu primárnych palív.

cena tepla

Cenu tepla delíme na fixnú a variabilnú zložku.

Od roku 2009 sa platba za fixnú zložku určuje podľa regulačného príkonu na odbernom mieste v eur/kW a počas roka sa nemení. Regulačný príkon na odbernom mieste sa vypočíta podľa predchádzajúcej ročnej spotreby tepla alebo u nových odberateľov podľa objednaného množstva tepla. V podstate je to platba odberateľa tepla za pripojenie do siete.

Odberateľ svojím správaním ovplyvňuje spotrebu tepla (zateplenie, termostatizácia, teplota v miestnostiach), čo sa prejaví na spotrebe kWh na merači tepla a následne vo faktúre za variabilnú zložku ceny tepla (v eur/kWh).

Platbu za odobraté teplo na konečných spotrebiteľov rozúčtuje správca objektu podľa Vyhlášky ÚRSO 630/2005 Z. z. v platnom znení.

cirkulácia

Obeh vody v potrubných rozvodoch dosahovaný prácou čerpadiel. Obehové čerpadlá ústredného vykurovania (ÚK) dodávajú určené množstvo vykurovacej vody - a tým aj tepla - zo zdroja tepla do zásobovaných objektov, vykurovaných priestorov a jednotlivých vykurovacích telies. Práca čerpadiel slúži na prekonávanie tlakových strát vody v potrubí a miestnych odporov rozvodov. Cirkulačné čerpadlá teplej úžitkovej vody (TÚV) zaisťujú jej trvalý obeh, čím sa dosiahne, že TÚV je stále k dispozícií pri každom spotrebiči (umývadle, sprche, ...) a po prestávke v odbere nie je potrebné odpúšťať určité množstvá vychladenej vody.
 

HORE 

 D

decentralizované zásobovanie teplom

Predstavuje výrobu tepla v miestnom zdroji tepla a jeho dodávku do vnútorného zariadenia, prípadne i prostredníctvom rozvodu tepla, alebo priamo k vykurovaniu.

dennostupeň

Počet dennostupňov vyjadruje náročnosť potreby tepla pre vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok. Dennostupne sú jednotkou súčinu počtu dní (za celé vykurovacie obdobie, mesiac, deň ...) a rozdielu medzi menovitou teplotou miestnosti a strednou vonkajšou teplotou vykurovacieho obdobia. Používa sa označenie D° , alebo K (klimatické číslo). Index 20 znamená menovitú teplotu v miestnosti 20 °C.

dimenzia potrubia

Dimenzia potrubia je vlastne vnútorný priemer kruhového potrubia. Nazýva sa tiež menovitá svetlosť (DN) a udáva sa v milimetroch [ mm ] alebo v palcoch [ " ]. Z dimenzie priamo vyplýva prietočný prierez potrubia. Každá dimenzia potrubia je schopná zaistiť prenos len určitého maximálneho množstva tepla resp. vody. V prípade potreby väčších prietokov je potom nutné použiť potrubia o väčšej dimenzii.

dispečerské riadenie sústavy centralizovaného zásobovania teplom

Zabezpečenie prevádzky pripojených zariadení sústavy centralizovaného zásobovania teplom s využitím prenosových zariadení, automatizačnej a počítačovej techniky. Medzi dôležité úlohy dispečerského riadenia patrí úspora energií, optimalizácia parametrov a spoľahlivosť dodávok tepla pripojeným odberateľom.

dispečing sústavy centralizovaného zásobovania teplom

Centrálne pracovisko s nepretržitou službou na zabezpečenie úloh dispečerského riadenia. Pre svoju činnosť využíva spravidla výpočtovú techniku s využitím predikčného a optimalizačného software. Riadenie rozsiahlejšieho systému  centralizovaného zásobovania teplom zabezpečuje centrálny dispečing pomocou podriadených  miestnych  dispečerských pracovísk.

dispečerský poriadok 

Súbor opatrení, predpisov a postupov využívaný pri dispečerskom riadení.

dodávateľ tepla

Držiteľ licencie na výrobu alebo rozvod tepla, ktorý dodáva teplo podľa uzavretej zmluvy o dodávke a odbere tepla priamemu odberateľovi tepla.

doskové výmenníky

Moderné technologické zariadenie používané na odovzdávanie tepla (alebo chladu napr. pri klimatizácii alebo v potravinárskom priemysle) z jedného teplonosného média do druhého. Dosky výmenníkov sú vyrobené lisovaním z plechov z ušľachtilých ocelí v rôznych veľkostiach a sú podľa potreby zostavované do výmenníkov z rôzneho počtu dosiek. Tým je daná možnosť pre jednotlivé objekty inštalovať vždy výmenník presne o požadovanom výkone. Používajú sa pre vykurovanie aj pre prípravu TÚV. Hlavnými charakteristickými znakmi doskových výmenníkov sú veľmi dobré odovzdávanie tepla a malé rozmery vzhľadom k dosahovaným výkonom. Tým sa šetria priestory potrebné pre umiestňovanie odovzdávacích staníc tepla.

dvojrúrový systém

Sekundárny systém s dvomi potrubiami vykurovacej vody, ktorej teplota je podľa vonkajšej teploty regulovaná v centrálnej OST pre všetky vetvy na rovnakú hodnotu. Táto sekundárna voda je viacerými vetvami a odbočkami vedená k jednotlivým zásobovaným domom, v ktorých sú umiestnené objektové odovzdávacie stanice tepla (OOST). Hlavným prínosom tohto systému je možnosť regulovania teploty vykurovacej vody, miestna príprava TÚV a režim dodávok tepla podľa požiadaviek jednotlivých domov, spoločenstiev vlastníkov, možnosť merania dodávaných množstiev tepla a TÚV pre jednotlivé objekty a ich rozpočítavania medzi oveľa menší počet spotrebiteľov a zvýšenie účinnosti prenosu tepla znížením strát v potrubiach.

HORE

E

ekonomizér

Voda je predhriatá výstupnou teplotou spaľovaných plynov, skôr ako vstúpi do kotla.

ekvitermická regulácia

Súbor technologických zariadení a regulačných prvkov odovzdávacích staníc tepla a systémov ústredného vykurovania (a súčasne aj proces), ktoré slúžia na reguláciu teploty vykurovacej vody v závislosti na vývoji vonkajších teplôt vo vykurovacom období a podľa želania odberateľa. Zmyslom ekvitermickej regulácie je, aby do vykurovacích telies bola dodávaná vykurovacia voda o nižšej teplote pri vyšších vonkajších teplotách. Tým sa dosiahne taký výkon vykurovacieho telesa, ktorý bude zodpovedať tepelným stratám vykurovanej miestnosti pri každej konkrétnej vonkajšej teplote.

emisie

Znečisťujúce látky. Znečisťujúcimi látkami (v ovzduší) sú tuhé a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší resp. po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie. V procese zásobovania teplom centrálnymi alebo individuálnymi zdrojmi vznikajú tieto znečisťujúce látky spaľovaním palív.

energetické zdroje

 • primárne energetické zdroje - prírodné neobnoviteľné i obnoviteľné zdroje energie.
 • druhotné energetické zdroje - energetické zdroje, ktoré vznikli ako vedľajší produkt v procesoch.
 • prírodné energetické zdroje - energetické zdroje vzniknuté geologickým vývojom zeme a vplyvom iných     prírodných  pochodov.
 • obnoviteľné energetické zdroje - zdroje odvodené od slnečnej činnosti, ako sú energie vody, vetra,     biomasy, geotermálnej energie. 
 • neobnoviteľné energetické zdroje - energie z fosílnych palív (uhlie, ropa, zemný plyn) a jadrová   energia.

entalpia

Stavová veličina určená súčtom vnútornej energie sústavy a súčinu tlaku a objemu sústavy. Enatpia sa tiež niekedy nazýva tepelný obsah. Používa sa pri výpočtoch termodynamických dejov, prebiehajúcich pri stálom tlaku a to namiesto vnútornej energie. Zmena entalpie spojená s prechodom sústavy z jedného stavu do druhého, prebiehajúcim za stáleho tlaku predstavuje množstvo tepla, ktoré je sústave privádzané (resp. odvádzané); napr. pri topení aleho vyparovaní.

HORE

F

fakturačné meradlo

Integračný merací prístroj, ktorý v mieste odberu alebo dodávky tepla stanovuje množstvo tepla dodaného teplonosným médiom na základe zmluvy o dodávkach tepla, ktoré je predmetom fakturácie. Fakturačné meradlá podliehajú pravidelnému overovaniu, ktoré vykonáva ústav, určená organizácia a autorizovaná osoba. Inštalovať fakturačné meradlo je povinnosťou dodávateľa tepla. Fakturačné meradlo nebráni inštalácii podružných meračov pre informatívne meranie jednotlivých vetiev a pod. Každé fakturačné meradlo dodávok tepla - merač tepla sa skladá z týchto základných častí: prietokomer, snímač teploty prívodnej vody, snímač teploty vratnej vody a vyhodnocovacia jednotka. Množstvo vody (teplej, studenej) pre priamu spotrebu sa meria meračom prietoku - vodomerom.

HORE

G

giga

Predpona dekadického násobku 109. Označuje sa G. V spojení s konkrétnou fyzikálnou jednotkou reprezentuje miliardu týchto jednotiek, je to tisícnásobok hodnoty mega.

HORE

H

horúca voda

Teplonosné médium pre diaľkový prenos tepla (teplota > 110°C). V odovzdávacích staniciach tepla sa teplo obsiahnuté v horúcej vode odovzdáva prostredníctvom výmenníkov do sekundárnej teplej vody pre vykurovacie telesá a do studenej vody určenej na prípravu TÚV.

HORE

horúcovod

Potrubná trasa resp. rozvod zostavený spravidla z oceľových rúr, ktoré slúžia na distribúciu horúcej vody medzi zdrojom a odovzdávacími stanicami tepla. Horúcovod  tvoria prívodné a vratné potrubie so súvisiacimi prvkami (armatúry, kompenzátory, vypúšťanie, odvzdušnenie, uloženia atď.) Z hlavnej vetvy sa horúcovod vetví do viacerých lokalít resp. k viacerým objektom až po jednotlivé prípojky.

HORE

I

infiltrácia

Prúdenie vzduchu netesnosťami okien a vonkajších dverí do miestností. Vo vykurovacom období je jej dôsledkom časť tepelných strát konkrétnej miestnosti, ktoré je nutné (spolu s tepelnými stratami prestupom) nahradzovať výkonom vykurovacieho telesa. Rozsah infiltrácie je závislý na konštrukcii okien a dverí a ich kvalite. Nie je však vhodné šetriť na nákladoch na vykurovanie úplnou elimináciou infiltrácie (napr. totálnym utesnením netesností), pretože z hygienického hľadiska je prívod určitého množstva čerstvého vzduchu nutný. Bez dostatočnej infiltrácie hrozí naviac nebezpečie vniku plesní na stavebných konštrukciách.

HORE

J

joule  [ J ]

Jednotka práce, energie, tepla (džaul). Je to množstvo práce vykonanej výkonom 1 wattu za čas 1 sekundy. Pretože je to jednotka pomerne malá, v teplárenstve sa používajú jej násobky: kilojoule [ kJ ], gigajoule [ GJ ], terajoule [ TJ ]. Napr. bežný 3 izbový byt v našich klimatických podmienkach spotrebuje cca 30 - 60 GJ tepla za rok.

HORE

K

kalória [cal]

Stará, už nepoužívaná jednotka tepla. Tisíc kalórií (1 kcal) je množstvo tepla potrebné na ohrev 1 kg vody o 1 0C. Platnou jednotkou tepla je joule [J] pričom platí, že 1 kcal = 4,1868 kJ.

kombinovaná výroba (kogeneračná výroba)

Spoločná výroba elektriny a tepla v  teplárňach, paroplynových zdrojoch alebo v kogeneračných jednotkách. V teplárňach sa spaľovaním paliva v kotloch vyrába prehriata para, ktorá slúži prostredníctvom parných turbín na pohon generátorov a výrobu elektriny. Po výstupe z turbíny para ďalej slúži v zdroji na ohrev primárnej horúcej vody pre horúcovodné sústavy alebo prúdi priamo do parných OST v parných sústavách. V paroplynovom cykle je plyn spaľovaný v spaľovacej komore plynovej turbíny, ktorú poháňajú spaliny. Následne sú spaliny vedené do spalinového kotla kde vyrábajú opäť paru, ktorá je ďalej využitá rovnako ako v teplárenskej prevádzke. Kogeneračné jednotky pracujú na báze spaľovacích turbín alebo spaľovacích motorov, kde sa na účely vykurovania a prípravy TÚV využíva teplo z chladenia motorov, teplo z chladenia oleja a teplo výfukových plynov. Hlavnou charakteristikou kombinovanej výroby je efektívnejšie využitie energie obsiahnutej v palivách.

konečný spotrebiteľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorej priamy odberateľ tepla rozpočítava dodané teplo. U fyzických osôb ide najčastejšie o vlastníka bytu alebo nájomníka.

konštrukcie (stavebné)

Konštrukcie obvodového plášťa, vnútorných stien a priečok, podláh, stropov, striech a výplne otvorov (okná, dvere, ...), ktorých tepelno-technické vlastnosti rozhodujú o energetickej náročnosti jednotlivých objektov. Tepelný odpor stavebných konštrukcií sa dá i dodatočne zvýšiť pridaním ďalšej vrstvy tepelnej izolácie so zodpovedajúcou povrchovou úpravou (tzv. zateplenie).

HORE

L

licencia

Jedna z podmienok podnikania v energetickom odvetví podľa všeobecných predpisov o podnikaní a zákona č. 656/2004 Z.z.. Na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby ju vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

HORE
 

M

médium (teplonosné)

Teplonosná látka - teplá voda, horúca voda, para, zriedkavejšie olej, vzduch - použitá na prenos a odovzdávanie tepla do iného média alebo priestoru.

mega

Predpona dekadického násobku 106. V spojení s konkrétnou fyzikálnou jednotkou reprezentuje 1 milión týchto jednotiek. Označuje sa M.

množstvo tepla

Množstvo tepla potrebné pre zabezpečenie tepelnej pohody, t.j. na vykurovanie, je závislé najmä od požadovanej vnútornej teploty, klimatických podmienok, tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií budov, rozsahu ochladzovaných plôch a trvania vykurovania. Množstvo potrebného tepla nie je závislé od typu zdroja tepla ani druhu paliva. Množstvo tepla potrebné na prípravu TÚV je závislé najmä od rozdielu medzi teplotou studenej vody resp. cirkulovanej TÚV a teplotou dodávanej TÚV a ďalej od množstvo spotrebovanej TÚV.

HORE

N

nánosy v potrubiach

Zbytkové minerálne látky obsiahnuté v obehovej vode, čiastočky tuhých nečistôt a čiastočne korózia kovov vytvárajú postupom času na vnútornom povrchu potrubí vrstvu nánosov. Postupne zmenšujú vnútorný priemer a tým prietočný prierez potrubí. Tento dej má za následok zväčšenie tlakových strát v potrubiach a následne môže znížiť kvalitu dodávok tepla. Preto je potrebné vodu pred naplnením systému a pri doplňovaní chemicky resp. elektromagneticky upravovať.

normy (STN)

Problematiku tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, výpočtu tepelných strát objektov, vnútorných teplôt, potrebných množstiev teplej úžitkovej vody, zásobovania teplom, technických riešení tepelno-technických zariadení a súvisiace otázky komplexne predpisujú slovenské technické normy (STN). Všetky platné STN a ich dodatky je možné zakúpiť v Slovenskom ústave technickej normalizácie.

HORE

O

obchodná kancelária

Obchodné miesto dodávateľa - výrobcu tepla, určené na kontakt s odberateľom tepla. Obchodné kancelárie TEKO, a. s. sa nachádzajú v novej administratívnej budove na Teplárenskej ulici 3 v Košiciach.

oblasť (klimatická)

Územie SR je podľa výpočtových najnižších vonkajších teplôt rozdelené do teplotných oblastí. Košice patria do oblasti s výpočtovou najnižšou vonkajšou teplotou tez = -15 °C (napr. Bratislava má tez = -12 °C, Martin a Poprad majú tez = -18 °C). Táto teplota je základným údajom pre výpočet tepelných strát objektov a následné určenie potrebného tepelného výkonu zdroja, rozvodov a vykurovacích telies. Jednotlivé oblasti celého územia SR znázorňuje mapa, ktorá je prílohou STN 06 0210.

objektová odovzdávacia stanica tepla

Kompaktné tepelno-technické zariadenie slúžiace vždy pre objekt alebo časť objektu jedného odberateľa, v ktorom sa pomocou špeciálnej namiešavacej armatúry pripravuje vykurovacia voda o teplote, závislej od vonkajšej teploty podľa vykurovacej krivky zvolenej podľa požiadaviek obyvateľov zásobovaného domu. TÚV sa pripravuje ohrevom pomocou vykurovacej vody v malom doskovom výmenníku. Za doskový výmenník môže byť ešte zaradený zásobník TÚV.

odberateľ tepla

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s dodávateľom tepla.

odberné miesto

Fyzické miesto, kde sa používajú služby, ktoré sa spoločnosť dohodla poskytnúť za poplatok dohodnutý s odberateľom, podľa typu, charakteristiky a podmienok stanovených v zmluve. Je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené meradlo na meranie dodaného tepla pre jedného priameho odberateľa tepla. Ak je priamy odberateľ vlastníkom viacerých domov resp. odovzdávacích staníc tepla (OST), je odberné miesto osobitne na každej päte domu resp. OST.

odber tepla

Množstvo  požadovaného tepla za dlhšie časové obdobie, napr. deň, mesiac alebo rok; udáva sa v MWh/d, MWh/mesiac, MWh/rok, Gj/d, GJ/mesiac, Gj/rok.

odberový diagram

Časový priebeh odberu tepla, ktorý je záväznou súčasťou zmluvy dodávateľa s odberateľom.

odovzdávacia stanica tepla

Odovzdávacia stanica tepla (OST, z minulosti zaužívaný výraz "výmennička"), je tepelno-technické zariadenie, v ktorom je teplo z primárneho média (horúca voda alebo para) odovzdávané médiu sekundárnemu. Tým je teplá voda dodávaná už priamo do vykurovacích telies (alebo do objektovej odovzdávacej stanice) a teplá úžitková voda (TÚV) pre bežnú spotrebu. Odovzdávanie tepla prebieha vo výmenníku - cez teplovýmennú plochu sa sekundárne médium ohrieva, čím súčasne dochádza k ochladzovaniu primárneho média. Súčasťou zariadení OST sú aj obehové čerpadlá dopravujúce teplú vodu sekundárnymi rozvodmi k miestam spotreby, regulačné prvky zabezpečujúce požadované teploty vykurovacej vody a TÚV, zásobníky TÚV a rozdeľovače jednotlivých potrubných vetiev vykurovacej vody a TÚV. Tepelný výkon OST sa udáva v kilowatoch (KW) alebo v megawatoch (MW) a zodpovedá veľkosti vykurovaných objektov a nárokov na TÚV. Stanice sú umiestnené buď v samostatných objektoch alebo priamo v zásobovaných budovách.

odvzdušnenie

Voda cirkulujúca vo vykurovacom systéme obsahuje určité množstvo vzduchu, ktorý sa postupne uvoľňuje a súčasne sa sústreďuje v najvyšších miestach potrubných rozvodov, včítane vykurovacích telies. Po sústredení nadmerného množstva uvoľneného vzduchu v určitom mieste rozvodu sa naruší obeh vykurovacej vody - vzduch pôsobí ako zátka. Preto je potrebné pravidelne a hlavne po opravách alebo dlhodobých prestávkach systémy odvzdušňovať.

okná

Okná, ako nevyhnutné časti stavebných objektov, sú výrazným faktorom, ktorý určuje výšku tepelných strát a potreby tepla jednotlivých miestností. Podľa rozmerov miestností  a ich polohy v rámci objektu (napr. rohová miestnosť pod strechou alebo miestnosť v strede objektu) tvoria tepelné straty oknami cca 35% až 55% strát miestnosti.

HORE

P

para

Teplonosné médium  pre diaľkový prenos tepla. V odovzdávacích staniciach tepla sa teplo obsiahnuté v pare odovzdáva prostredníctvom výmenníkov do sekundárnej teplej vody pre vykurovacie telesá a do vody určenej na prípravu TÚV. Často je para používaná vo výrobných firmách a v službách na technologické účely. V sústave CZT sa parná sieť postupne prebudováva na horúcovodnú a to najmä kvôli náročnejšej prevádzke a regulovateľnosti parných rozvodov a nižšej účinnosti prenosu tepla.

parovod

Potrubná trasa resp. rozvod zostavený spravidla z oceľových rúr, ktoré slúžia na distribúciu pary medzi zdrojom a odovzdávacími stanicami tepla. Parovod tvoria prívodné a vratné potrubie so súvisiacimi prvkami (armatúry, kompenzátory, vypúšťanie, odvzdušnenie, uloženia atď.). Z hlavnej vetvy sa parovod vetví do viacerých lokalít resp. k viacerým objektom až po jednotlivé prípojky.

päta domu

Miesto, v ktorom vstupujú sekundárne rozvody do zásobovaného objektu a ktoré reprezentujú odberné miesto pre priameho odberateľa pre konkrétny dom.

potreba tepla

Je daná tepelným príkonom (W, kW, MW, GJ/h) a odberom tepla za deň, mesiac alebo rok (MWh/d, MWh/mesiac, MWh/rok, GJ/d, GJ/mesiac, GJ/rok).

prestup tepla

Fyzikálny jav, pri ktorom teplo prechádza materiálmi a konštrukciami z prostredia s vyššou teplotou do prostredia s nižšou teplotou. Každý materiál je charakteristický určitou hodnotou mernej tepelnej vodivosti λ [ W/m.K ]. Tá je potom spolu s hrúbkou danej vrstvy [ m ] určujúca pre hodnotu jej tepelného odporu R [ m2.K/W].

priamy odberateľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá teplo na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla a ktorá rozpočítava teplo konečným spotrebiteľom.

primárne rozvody

Slúžia na distribúciu tepla vyrobeného v zdroji do veľkého počtu odovzdávacích staníc tepla. Primárne rozvody sú oceľové potrubia, v celom rozsahu tepelne izolované, ktoré sú uložené v stavebne vytvorených kanáloch alebo uložené do pieskových lôžok priamo vo výkopoch. V súčasnosti sa nové trasy budujú už len ako bezkanálové tepelné vedenia progresívnymi technológiami predizolovaných potrubí. Potrubia sú vždy dve - prívodné (ním prúdi primárne médium zo zdroja tepla do OST) a vratné (ním prúdi primárne médium po dodovzávaní tepla v OST späť do zdroja tepla).

prípojka

Časť tepelnej siete od verejného rozvodu po odberné miesto na dodávku tepla jedinému priamemu odberateľovi. Prípojka môže byť na primárnom aj na sekundárnom rozvode.

HORE

R

regulácia

Regulácia je metóda - proces a zároveň súbor technických zariadení a prvkov, ktoré majú za úlohu zabezpečiť požadované parametre teplonosných médií a požadované teploty vo vykurovaných priestoroch a súčasne zabezpečiť  úsporné a racionálne využitie energie. Úsporu energie možno dosiahnuť, ak súčasne používame moderné metódy regulovania a prvky regulačnej techniky v celom rozsahu sústav zásobovania teplom - v zdrojoch, odovzdávacích staniciach tepla, rozvodoch až po vykurovacie telesá a vykurované priestory. Jedným z prvkov regulácie je namontovanie ventilov s termostatickými hlavicami na radiátory, ktoré umožňujú automatickú reguláciu teploty v miestnosti a zabránia zbytočnému prekurovaniu miestnosti.

regulačný príkon

V zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 222/2013 Z. z. sa regulačný príkon odberného zariadenia vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kWh v roku t - 2 do odberného zariadenia a počtu hodín 5300 (konštanta). Regulačný príkon (fixná zložka ceny tepla) sa spravidla fakturuje mesačne v 1/12 vypočítanej ročnej hodnoty.

rozvod tepla

Súbor zariadení pre dopravu, akumuláciu, premenu a dodávku tepla.

HORE

S

sekundárne rozvody

Sekundárne rozvody slúžia na distribúciu vykurovacej vody a TÚV z odovzdávacej stanice tepla do zásobovaných objektov a cirkuláciu týchto médií. Sekundárne rozvody sú oceľové potrubia, v celom rozsahu tepelne izolované, ktoré sú uložené v stavebne vytvorených kanáloch alebo uložené do pieskových lôžok priamo vo výkopoch. V súčasnosti sa nové trasy budujú ako bezkanálové tepelné vedenia progresívnymi technológiami predizolovaných potrubí. Sekundárne rozvody môžu byť vo vlastníctve dodávateľa tepla, obce, právnickej osoby alebo súkromných vlastníkov. Za súčasť sekundárnych rozvodov sa,  v prípade dvojrúrového systému, považujú aj objektové odovzdávacie stanice tepla.

sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT)

Sústava tvorená zdrojom tepla, tepelnými sieťami, odovzdávacími stanicami tepla a vnútornými zariadeniami (rozvody ústredného vykurovania, TÚV, vetrania, klimatizácie a pod. ) vrátane vykurovacích telies

štvorrúrový systém

Je to taký systém sekundárnych rozvodov, ktorý tvorí dvojica potrubí ÚK a dvojica potrubí pre dodávku a cirkuláciu TÚV. Prívodným potrubím ÚK je voda ohriata v OST rozvádzaná k jednotlivým domom a cez vnútorné rozvody týchto domov až do radiátorov. Ochladená voda, ktorá svoje teplo prostredníctvom radiátorov odovzdala do vykurovacích miestností, prúdi vratným potrubím späť do OST. Tu sa opäť ohrieva a kolobeh pokračuje. TÚV je dopravovaná podobne samostatnými potrubiami až do domov a vnútornými rozvodmi k jednotlivým spotrebičom. Nespotrebovaná TÚV neustále cirkuluje cirkulačným potrubím späť do OST. Sekundárny rozvod v tomto systéme teda tvoria celkom 4 potrubia. Takto boli v minulosti vybudované všetky sekundárne rozvody, ak sa z OST mala dodávať aj TÚV. Dnes sa stále viac presadzuje modernejší dvojrúrový systém s miestnou prípravou TÚV.

HORE

T

termostatický ventil

Ventil, ktorého ovládacím prvkom je na teplotu citlivá hmota pôsobiaca tlakom na kužeľ ventilu. Ten, v závislosti na teplote okolia termostatickej hlavice, zväčšuje alebo zmenšuje prietočný prierez ventilu a tým reguluje výkon radiátora.

tepelná hustota

Pomer tepelného príkonu  uvažovanej oblasti k ploche oblasti (MW/ha).

tepelná sieť

Komplex objektov a zariadení slúžiacich na dopravu tepla zo zdroja k odberateľom, taktiež na spojenie viacerých zdrojov tepla medzi sebou.

tepelná sústava

Sústava, v ktorej sa teplo vyrába v zdrojoch tepla alebo do nej vstupuje  a dopravuje sa tepelnými sieťami ku konečným spotrebiteľom.

tepelné straty

Je to výsledok prestupu tepla z teplejšieho prostredia do chladnejšieho. Ich miera závisí od rozdielu teplôt napr. medzi vykurovaným a vonkajším priestorom, veľkosti ochladzovaných plôch a tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií. Vypočítané tepelné straty sú základným údajom pre návrh vykurovacích telies, rozvodov a zdroja. Spôsob výpočtu tepelných strát určuje STN 06 0210. Tepelné straty vykurovaných priestorov musia byť pokrývané zodpovedajúcimi výkonmi jednotlivých vykurovacích telies.

tepláreň

Energetické zariadenie (zdroj), v ktorom sa vyrába v spoločnom obehu teplo a elektrická energia.

teplárenská sústava

Sústava zásobovania teplom, v ktorej aspoň jedným zo zdrojov tepla je tepláreň.

teplárenstvo

Súbor činností pri výrobe tepla (väčšinou v kombinácii s výrobou elektriny), nákupe tepla, jeho distribúcii do objektov na určitom území a jeho predaj veľkému počtu obyvateľov. Cieľom teplárenstva je spoľahlivé zásobovanie teplom, maximalizácia využitia palív a primárnych energií a minimalizácia zaťaženia životného prostredia emisiami škodlivín a odpadmi. Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je hospodárna prevádzka, modernizácia a ďalší rozvoj teplárenských sústav a znižovanie resp. nezvyšovanie počtu zdrojov znečisťovania životného prostredia - okrskových a domových kotolní a individuálnych tepelných zdrojov.

teplá úžitková voda (TÚV)

Ohriata pitná voda spĺňajúca kritéria STN 83 0611, t. j. voda určená na umývanie, kúpanie a pranie a pod. Podľa vyhlášky MH SR  č. 152/2005 musí mať TÚV na výtoku u konečného spotrebiteľa teplotu najmenej 45 °C a najviac 55 °C.

teplo

Teplo je druh energie. Teplo sa uvoľňuje spaľovaním palív. Dôležitou vlastnosťou tepla je, že prechádza z teplejšieho prostredia (materiálu, priestoru) do chladnejšieho. Teplo sa meria resp. jeho množstvo sa udáva v jouloch (džauloch).

teplota

Teplota je tepelný stav hmoty resp. prostredia, ktorý vnímame zmyslami. Teplota sa zvyšuje prívodom tepla a naopak sa znižuje odvodom tepla do iného prostredia. Minimálne teploty vo vykurovaných priestoroch určuje STN 06 0210. Teplotu meriame v kelvinoch [K] a v stupňoch Celzia [°C].

HORE

U

účinnosť

Je to veličina, ktorá charakterizuje mieru využitia energie. Určuje sa z pomeru využitej energie na požadovaný účel k energii privedenej do tepelného zariadenia. Účinnosť dosahovaná u rôznych tepelno-technických zariadení je závislá od ich konštrukcie a technického stavu.

Účinnosť:

 • energetická - pomer medzi množstvom energie skutočne využitej k energii vynaloženej v danom procese a v danom časovom úseku.
 • tepelná - pomer medzi využitou tepelnou energiou na výstupe z procesu k teplu vstupujúcemu do procesu v danom časovom úseku a s vymedzenými bilančnými hranicami.

ústredné vykurovanie (ÚK)

V súčasnosti najrozšírenejší a najbežnejší spôsob vykurovania. Zdroj tepla je mimo vykurovanej miestnosti a to pre jednu budovu alebo viac budov. Teplo je na miesto spotreby rozvádzané teplonosným médiom.

HORE

V

vnútorné teploty

Minimálne teploty vo vykurovaných priestoroch počas vykurovacieho obdobia určuje STN 06 0210. Napr.: obývacie miestnosti 20 °C, kúpeľne 24 °C, vykurované chodby 15 °C, kancelárie 20 °C, atď. podľa účelu budovy a miestností. Je možné dohodnúť a dosiahnuť i vyššie teploty podľa požiadaviek a zapojenia vykurovacieho systému.

Vyhláška MH SR č. 152/2005

Všeobecne záväzný právny predpis k Zákonu č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý bližšie špecifikuje § 16 odst. 2 tohto zákona. Vyhláška č. 152/2005 Ministerstva hospodárstva SR zo 6.4.2005 ustanovuje podrobnosti o určenom čase a o určenej kvalite dodávok tepla pre konečného spotrebiteľa.

výhrevňa

Samostatne umiestnený zdroj pre väčší súbor objektov alebo priemyselný závod, z ktorého sa teplo rozvádza do odberných tepelných zariadení. Vo výhrevni neprebieha výroba elektrickej energie.

výkon

Výkon je množstvo tepla, ktoré dodá tepelno-technické zariadenie (zdroj, kotol, odovzdávacia stanica tepla, výmenník, ohrievač, radiátor) za jednotku času (sekundu, hodinu). Výkon sa udáva vo wattoch [ W ]. Potrebe tepla musí zodpovedať inštalovaný výkon. Napr. tepelný výkon potrebný pre vykurovanie bežného 3-izbového bytu môže byť 5 až 8 kW, tepelný výkon potrebný pre bežný rodinný dom môže byť  12 až 24 kW.

vykurovacia krivka

Je to grafické a číselné vyjadrenie závislosti teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty.

vykurovacie obdobie

Je určené vyhláškou MH SR 152/2005. Začína sa 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho roka, ak sa dodávateľ tepla a priamy odberateľ tepla nedohodli inak. S dodávkou tepla začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia od autorizovanej meteorologickej stanice nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Dodávateľ a odberateľ tepla sa môžu dohodnúť na vykurovaní aj mimo vykurovacieho obdobia.

výmenník

Technologické zariadenie, v ktorom je teplo z jedného teplonosného média (horúca voda, para) odovzdávané do druhého média (teplá voda, studená voda, vzduch).

vyregulovanie

Je to uvedenie vykurovacieho systému do takého stavu z hľadiska hydraulických pomerov, aby do každého odberného miesta alebo vetvy, stúpačky resp. vykurovacieho telesa bolo dodávané presne požadované množstvo teplonosného média a teda tepla. Na vyregulovanie slúžia moderné metódy a špeciálne armatúry a meracie prístroje. Vyregulovanie je základným predpokladom racionálneho využitia dodávaného tepla a spokojnosti konečných spotrebiteľov. Vyregulovaním vykurovacích sústav a rozvodov TÚV sa zaoberajú špecializované firmy.

HORE

W

watt [ W ]

Jednotka výkonu. Výkon o hodnote 1 wattu je energia o množstve 1 joulu za sekundu.

HORE

Z

zásobovanie teplom

Energetické odvetvie, ktorého účelom je výroba, dodávka a rozvod tepla.

zákon č. 657/2004 Z. z.

Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Ustanovuje podmienky podnikania v tepelnej energetike, práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom, hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení, obmedzujúce opatrenia súvisiace so stavom núdze v tepelnej energetike, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a výkon štátneho dozoru v tepelnej energetike, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť dotknuté výkonom práv a povinností účastníkov trhu s teplom. Účinnosť zákona je od 1.4.2007.

zákon č. 250/2012 Z. z.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upravuje zriadenia a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, predmet a podmienky štátnej regulácie v sieťových odvetviach, podmienky vykonávania regulovaných činností a práva a povinnosti regulovaných subjektov.

zdroj tepla

Zariadenie, v ktorom sa vyrába teplo. Poznáme zdroje:

 • individuálny - zdroj tepla umiestnený spravidla priamo v miestnosti, ktorú vytápa.
 • lokálny - zdroj tepla umiestnený spravidla priamo v miestnosti, ktorú vytápa.
 • základný - zdroj tepla určený pre pokrytie základnej časti diagramu ročného priebehu potreby tepla.
 • špičkový - zdroj tepla určený pre pokrytie časti diagramu ročného priebehu potreby tepla; pracuje s malým ročným využitím inštalovaného výkonu.

zmluva

Kúpna zmluva (KZ) na dodávku a odber tepla sa uzatvára v zmysle Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka, Zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a Zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Kúpnu zmluvu s odberateľmi uzatvára za TEKO, a. s. oddelenie predaja sídliace na Teplárenskej ulici 3 v Košiciach.

HORE

Notifications