Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC MÁJ 2022

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,350
 SO2  0,042
 NOx  7,943
 CO  2,588
 ∑Corg  0,336
 CO2  9 305

 

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií KGJ1-2

Správa o oprávnenom meraní emisií KGJ3-4

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,1  5
 SO2  0,1  35
 NOx

 51,5

 100
 CO

 2,6

 80

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania HK3


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  ---  10
 SO2  ---  200
 NOx

 ---

 200
 CO  ---  220

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania ODS

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

 

Kogeneračné zariadenie KGZ

Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 NOx

 57,8

 75
 CO  81,7  100

Protokol emisného monitorovania KGZ

 

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty

 máj 2022

 Fe  mg/l  2  0,043

 NL /105oC/

 mg/l  30  0
 pH    6,0 - 9,0

 7,47

 t

 oC

 28  20,7

 CHSKCR

 mg/l  35  4,7
 NEL  mg/l  0,5  0

   

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  máj 2022

 BSK5

 mg/l  30  0,63
 NL   mg/l  30  0
 pH    6,0 - 9,0  7,57

 RL/550o/

 mg/l  1000  419
 CHSKCR  mg/l  70  4,8
 NEL  mg/l  0,4  0
 Fe  mg/l  2  0,027
 t  oC  28  20,6


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  máj 2022
 pH    6,0 - 9,0  7,62
 RL/550o/  mg/l  640  496
 NL /105oC/  mg/l  40  1

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad

 0

  ---
 ostatný odpad  70,8   ---
 ∑  70,8   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v MHTH Košice nevzniká rádioaktívny odpad.