Zákaznícky servis

Omrvinkové navigácie

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

STE NÁŠ PRIAMY ODBERATEĽ A POŽADUJETE DODÁVKU TEPLA?

Ak ste našim priamym odberateľom a dodávka tepla je realizovaná sekundárne z OST vo vlastníctve alebo správe TEKO, požiadavku na uvedenie odovzdávacej stanice tepla do prevádzky za účelom dodávky tepla prosím nahláste na náš dispečing  055/6192444  alebo 055/6741749.  Zároveň požadujeme súčinnosť zodpovednej osoby (správcu, energetika..)  na sekundárnej strane odberateľa, aby sa predišlo vzniku havarijných alebo neočakávaných situácii na strane koncových odberateľov tepla.  

 

NIE STE NÁŠ PRIAMY ODBERATEĽ A POŽADUJETE DODÁVKU TEPLA?

V prípade, ak nie ste našim priamym odberateľom tepla prosím kontaktujte dodávateľa tepla alebo Vášho správcu objektu, s ktorým máte uzatvorený zmluvný vzťah.

 

POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ POŽIADAVIEK NA ZMENU PARAMETROV

 • Požiadavku o vykonanie zmeny hlásia odberatelia tepla telefonicky na dispečing TEKO a následne to potvrdia svojim e-mailom na adresu: odberatel.ke@mhth.sk, ktorého súčasťou je žiadosť na zmenu parametrov.
 • Po telefonickom nahlásení požiadavky na zmenu parametrov, dodávateľ zabezpečí zmenu parametrov čo najskôr, s prihliadnutím na prevádzkové možnosti  sústavy centralizovaného zásobovania teplom.
 • Odberateľ tepla môže požiadať o zmenu parametrov len raz denne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Pri riešení mimoriadnych a havarijných stavov čas nie je rozhodujúci.
 • Nasledujúca zmena parametrov môže byť požadovaná po uplynutí 24 hodín od realizácie predchádzajúcej zmeny parametrov.
 • Počas dní prac. voľna a sviatkov je možná zmena parametrov operatívne telefonicky so zamestnancom dispečingu, následne požadujeme, aby bola žiadosť zaslaná písomne najneskôr nasledujúci pracovný deň do 9:00 hod.
 • Požiadavky našich odberateľov tepla a TÚV riešime operatívne a ústretovo. Určením pravidiel sledujeme okrem spokojnosti zákazníkov aj skvalitnenie štandardov kvality pri dodávke tepla a odstránenie nekorektných alebo nadštandardných požiadaviek.

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.

Pred ďalším krokom si prosím overte, či je Vašim dodávateľom tepla Tepláreň Košice, a. s. Zmeny parametrov vykurovania je možné vykonať len u odberateľov, ktorých OST máme v správe. 

Kontakty na dispečing teplárenskej sústavy

Kontaktná osoba Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel.ke@mhth.sk

Podnikanie je v dnešnej dobe považované za veľmi dynamické. Pomerne často dochádza k zmenám ako zmena sídla, názvu spoločnosti, kontaktných osôb čo môže mať za následok nežiadúci šum pri výmene informácii. Aktualizácia zoznamu kontaktných osôb a telefónnych čísiel oprávnených osôb má zásadný význam pre komunikáciu s dispečingom teplárenskej sústavy a s pracovníkmi rozvodu tepla. 

V zmysle platnej energetickej legislatívy je zákazník povinný oznámiť zmeny súvisiace so zmenou vlastníckych vzťahov. 

 • Na uzatvorenie novej zmluvy potrebujeme údaje o novom vlastníkovi / odberateľovi. Túto zmenu nám obe strany hlásia formou spoločnej písomnej „Žiadosti o zmenu odberateľa na odbernom mieste“ 
 • Zašlite žiadosť poštou alebo e-mailom na energeticke_poradenstvo@teko.sk, kde uvediete všetky potrebné informácie a doplníte podklady, na základe ktorých proces zmeny odberateľa začne
   

Kontakty na starostlivosť o zákazníkov:

 Kontaktná osoba Funkcia  Telefón  E-mail
 Martin Laubert špecialista služieb zákazníkom

 +421 55 619 2934

+421 918 380 214

 martin.laubert@mhth.sk
Ing. Peter Pitoňák špecialista služieb zákazníkom a obchodného rozvoja +421 55 619 23 80
+421 905 201 433
peter.pitonak@mhth.sk
Vykurovacia sezóna

Podľa zákona o tepelnej energetike a vykonávacej vyhlášky MH SR o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a končí 31. mája.
Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, teplo na vykurovanie dodáva TEKO, a. s. svojim odberateľom, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
 • vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC.