Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) je MH Teplárenský holding povinnou osobou, ktorá podľa § 3 ods. 2 sprístupní informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

 

  • Faktúry, Zmluvy, Objednávky, Vybrané hospodárske ukazovatele, Obstarávanie 
  • Štandardy kvality, Faktor primárnej energie/emisií, Informácie o vplyve na životné prostredie
  • Poskytovanie informácií zmysle zákona č.211/2000 Z.z.